СТРАНИЦА ЗА ПРАБЪЛГАРИТЕ

 

ЕЗИК,  ПРОИЗХОД, ИСТОРИЯ И РЕЛИГИЯ НА ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ

В СТАТИИ И КНИГИ

                                                  

                                                                                    

Česká verze stránek   English version of webpage   Русская версия страницы   Българска версия на страницата   Македонска верзиjа на страницата

                               

 

СТАТИИ ЗА ИНДО-ЕВРОПЕЙСКИЯ ПРОИЗХОД НА ПРАБЪЛГАРИТЕ

 

             13. Y-Chromosome Diversity in Modern Bulgarians: New Clues about Their Ancestry. Разпределение на Y-хромозомата при съвременните българи. Нови податки за техните предци. Международен колектив от генетици.  Март 2013 г.

            12. Иван Войников . Поява на тюркската теория за произхода на прабългарите в българската историография. - 21 юли 2012

            11. Д. П. Даскалов. Българите - потомци на царствените скити и сармати. Доклад, четен в извънредно общо събрание

                        на Софийското археологическо дружество на 23 май 1912 година.

            10. Лидия Квинто. Отново за оловните тежести от Плиска. - Нумизматика, год XXIV, кн. 4, 1990, с. 24-27

            9.  Елена Русева-Стойкова. Българският език - съвременният език на потомците на Аспаруховите българи.

            8.  The ancient Turkic peoples were totally Mongoloid. Origin and race appearance of recent Uzbeks.

3.  Бешевлиев, В. 1967. Ирански елементи у първобългарите. - В: Античное Общество, Труды Конференции по изучению проблем античности, Издательство "Наука", Москва, АН СССР, Отделение Истории, стр. 237-247.
         4.  Тафраджийска, Цв. 1982. Ориенталистика и прабългаристика. - Проблеми на културата, бр. 3. (Препечатано в: История на българите. Потребност от нов подход, преоценки. Част 1. Изд. ТАНГРА, 1998.)
         5.  Рашев, Р. 1992. За произхода на прабългарите. -
Studia protobulgarica mediaevalia europensia. В чест на професор Веселин Бешевлиев. Велико Търново, стр. 23-33.
         6.  Ангелова, Е. 1995. Сарматски елементи в езическите некрополи от Североизточна България и Северна Добруджа. - сп. Археология, бр. 2, стр. 5-17.
         7.
Тодор Чобанов. Български владетелски имена и представителни триделни сгради от района на Кавказ. Известия на Националния исторически музей – София, том XVII, 2006, с. 78 – 87. Издателство Фабер, Велико Търново.

2. Стоянов Валери. Между Иран, Туран и Древния Изток в търсене на българския етногенезис. Civitas Divino-Humana. In honorem Annorum LX Georgii Bakalov. София. 2004. с. 485 - 499

1. Тафраджийска, Цветана. Към въпроса за етногенезиса на българите. Сборник в чест на проф. Ив. Дуйчев.  София. 1980 г. с. 43-51

За връзка:  info@protobulgarians.com