ИРАНСКИ СУФИКСИ В ЕЗИКА НА ДРЕВНИТЕ И СЪВРЕМЕННИ БЪЛГАРИ. СУФИКС ОТ ВИДА  "- АР, ЪР, ЕР, ОР, УР"

 

 

 Иван Танев Иванов

Страница за прабългарите. Език, произход, история и религия в статии, книги и музика.

http://protobulgarians.com

 

 

          Суфиксът "-ар" има праиндоевропейски произход, но се е запазил само в някои от старите индоевропейски езици - латински (-ārius), санскрит и праирански. От тук този суфикс е наследен в съвременните езици от латинската и иранската групи и в групата на северноиндийските езици. Основно той служи за образуване на прилагателни имена от други съществителни имена. Интересното е, че от латинския език този суфикс е усвоен в старогръцки, келтски и старогермански, откъдето е наследен в съвременните немски и английски езици (Цейтлин, Р.М. Лексика древнеболгарских рукописей X-XI вв. Изд. БАН, С. 1986, с. 166). И в този случай той също образува прилагателни имена чрез добавяне към съществителни, например: molecule-molecular (молекула-молекулен), atom-atomar (атом-атомен), nucleus-nuclear (ядро-ядрен) и др.

        Суфиксът "-ар" не бива да се бърка с праиндоевропейския суфикс *-er, който образува отглаголни деятелни названия - например: to fish (да ловя риба) - fisher (рибар), to grind (да меля, стривам) - grinder (уред за стриване - ръчна мелничка) и съответства на българския суфикс "-ач" (кова - ковач, режа - резач) и на старинния български суфикс "-ел, -ол" (жити - жител, пети - петел, свиря - свирел, меня - менял и др.).  

            В някои езици (шведски, авестийски, румънски) суфиксът "-ар" изпълнява съвсем различна роля - частица за образуване на множествено число, примерно gard - град, gardar - градове (швед.).

            В славянските езици суфиксът "-ар" е от чуждестранен произход (Цейтлин, Р.М. лексика древнеболгарских рукописей X-XI вв. Изд. БАН, С. 1986, с. 166). В старочешки е имало много думи с този суфикс, което се обяснява чрез неговото заимстване от съседния старогермански. В старобългарски той се среща много рядко и образува само 8 думи, образувани от съответните съществителни имена, посочващи предмета на дейност: рибар, винар, ключар, вратар, грънчар, клеветар, врътоградар и митар. Следователно, този суфикс в старобългарския език е играл съвсем друга роля - да образува названия на професии и занятие. Някои смятат, че в старобългарския език този суфикс е дошъл от т.н. балканолатински или от старогръцки и готски. В новобългарския език обаче се появяват огромен брой думи с този суфикс (видимо новообразования), което е трудно обяснимо. Пред вид на ираноезичието на прабългарите може да се обоснове и друг източник за този старобългарски суфикс - езика на прабългарите.

        Например, името на българския владетел Аспарух представлява цял ирански израз и означава аспар "конник" + рук "бял", т.е., "бял конник" (Симеонов Борис. Прабългарска ономастика. Пловдив, 2008, с. 155-156). Самата дума аспар "конник" е образувана от общоиранската дума аспа "кон" + ар "суфикс за образуване на професии, характерен за северозападните ирански езици" (Симеонов Борис. Прабългарска ономастика. Пловдив, 2008, с. 155-156). Този случай не е изолиран в езика на прабългарите, от който са останали и други думи с негово присъствие (табл. 1):

           

ТАБЛИЦА 1. Прабългарски думи съдържащи суфикса "-ар".

 

Първа форма на думата

Втора форма на думата

Забележка, пояснение

Ерми

Ермиар

Две форми на прабългарско родово име. Ерми е название на едно от аварските племена.

Купи (купи-болгар)

Кубиар

Две форми на прабългарско родово име. Купи-болгар е едно от прабългарските племена, наред с дучи-болгар, олхонтор-блкар и чдар-болкар.

Чакар

Чакарар

Две форми на прабългарско родово име. Чака (цака, шака, сака) е вероятно прабългарска форма на самоназванието на саките.

Бълг Българ "Бълг" (т.е. "бял") е семантичната основа на етнонима "българ". Българ = белар.
Бел Белар Според една унгарска легенда прабългарите и аланите произлизат от рода Белар. Българите от Волжска България са известни и като Белари, Булари или Баилари, а държавата им като БЕЛАР. Според една персийска легенда войската на един цар избила всички митани (древноирански народ, съседен на Асирия) и останали само две деца - Баилар и Парш, от които се намножили два народа - Баилари (Белари, вероятно българи) и Парши (вероятно перси).

кут

кутар, кутри (кутари)

Думата кут "малък" има дравидски произход и е разпространена сред индо-арийските (на староиндийски kshudra - "малък") и иранските езици. Тя се среща в старобългарските думи худети (отслабвам), скуден, оскъден и по-късните кутел (кутелче). Съчетана с "-ар" тя се среща при думите кутригури (малко племе), Котраг, Котокия - Кутмичевица (малката земя), кутре (малкият пръст на китката на ръката).

боила, ΒΟΥΗΛΑ, былиа, ÁÛËÚ

 боляр(ин),

 X-XI в. (Цейтлин, с. 51)

Истинската форма на прабългарската титла боила (погрешно изписвана като боил) в старобългарския език е ÁÛËÚ (Цейтлин, с. 51). Вероятно произлиза от индоиранското bala - "голям, висок". Среща се и втора форма, ÁOËßP(èíú), образувана с помощта на този суфикс. И двете форми имат значение "управник, големец, човек облечен във власт (властел), богат човек с пари и власт". Всички думи (боил, боила, боляр, болярин) са в единствено число и се отнасят за едно единствено лице, наречено боилар - боляр. Думата боляр(ин) е заимствана в староруски (боярин - X-XVIII в. от тук боярничать, боярится, бояроватый, боярщина, барин, барщина), албански (buyar,  bular, buyaresha - болярин, болярша) и румънски (boier).

Багa (Bhaga) - бог Багър Багър е прабългарското название на царския, порфирен цвят. Най-вероятно, прабългарското багър произлиза от санскритската и авестийска дума bhaga (щастлив, благополучен), от която е образувана старобългарската дума "бог". Багър = "божествен". В античността и средновековието този цвят е задължително използван само от царските особи и техните семейства, чиято власт се давала по волята на бога, т.е., имала божествен характер. Владетелите са смятани за земни наместници на бога, а м много случаи направо са обожествявани.

 

 

          

ТАБЛИЦА 1. Прабългарски думи съдържащи суфикса "-ар".

 

Първа форма на думата

Втора форма на думата

Забележка, пояснение

тик

 тикър

И двете думи са прабългарски, заети в старобългарския език и означават "огледало"

кут

кутар, кутри (кутари)

Думата произлиза от староиндийската kshudra - "малък"  и влиза в прабългарските названия кутригури (малко племе), Котраг, Котокия - Кутмичевица (малката земя) и старобългарските думи худети (отслабвам), скуден, оскъден и по-късните кутел (кутелче) и кутре (малкият пръст на китката на ръката).

боила, ΒΟΥΗΛΑ, былиа

 боляр(ин),

 X-XI в. (Цейтлин, с. 51)

"Боляр, болярин" - старобългарска форма на прабългарската дума боила. И двете имат значение "управник, големец, човек облечен във власт (властел), богат човек с пари и власт". Всички думи (боил, боила, боляр, болярин) са в единствено число и се отнасят за едно единствено лице, наречено боилар - боляр. Думата боляр(ин) е заимствана в староруски (боярин - X-XVIII в. от тук боярничать, боярится, бояроватый, боярщина, барин, барщина), албански (buyar,  bular, buyaresha - болярин, болярша) и румънски (boier).

 ÁÛËÚ  ÁOËßP(èíú)  Истинската форма на боила (погрешно записвана като боил) в старобългарския език е ÁÛËÚ (Цейтлин, с. 51) от индоиранското bala - "голям, висок". От тук може да се допусне, че другата форма, ÁOËßP(èíú), представлява усилителна степен на ÁÛËÚ. С други думи, "болярът" е по-голям, по-силен боила.

Ерми

Ермиар

Две форми на прабългарско родово име. Ерми е название на едно от аварските племена.

Купи (купи-болгар)

Кубиар

Две форми на прабългарско родово име. Купи-болгар е едно от прабългарските племена, наред с дучи-болгар, олхонтор-блкар и чдар-болкар.

Чакар

Чакарар

Две форми на прабългарско родово име. Чака (цака, шака, сака) е вероятно прабългарска форма на самоназванието на саките.

Бълг Българ "Бълг" е семантичната основа на етнонима "българ".
Бел Белар Според една унгарска легенда прабългарите и аланите произлизат от рода Белар. Българите от Волжска България са известни и като Белари, Булари или Баилари, а държавата им като БЕЛАР. Според една персийска легенда войската на един цар избила всички митани и останали само две деца - Баилар и Парш, от които се намножили два народа - Баилари (Белари, вероятно българи) и Парши (вероятно перси).
Багa (Bhaga) - бог Багър  Багър е прабългарското название на царския, порфирен цвят. Багър = "божествен". В античността и средновековието този цвят е задължително използван само от царските особи и техните семейства, чиято власт се давала по волята на бога, т.е., имала божествен характер. Владетелите са смятани за земни наместници на бога, а м много случаи направо са обожествявани.

чука (остър връх)

чукар (голям, стръмен връх)

Вероятно прабългарски думи. Означават скалист, лишен от растителност, остър връх.

 

       

представлява усилителна степен на ÁÛËÚ. С други думи, "болярът" е по-голям, по-силен боила.

 

Табл. 2 показва, че в езика на прабългарите са присъствали думи със суфикси от вида –ар, ър, ор, ер. Например, съществуват голям брой думи и имена с доказан прабългарски произход, завършващи на подобни окончания: шег-шегор, Ерми-Ермиар, Чакар-Чакарар, болг-болгар, бел-белар, Еспор, Севар, Кубер, сомор, Умор, Утър. Този суфикс се среща в някои прабългарски и старинни български думи, които се използват в две форми, едната от които е без, а другата със този суфикс (виж таблица 2). Смисълът на двете форми на думата е еднакъв или близък, но и двете форми са в единствено число. Напълно е възможно в много от тези случаи суфиксът -ар да има уголемителна функция, сравни  (табл. 1).

     По-рано много автори, включително и П. Добрев отбелязаха, че много от известните прабългарски фамилни имена се срещат в две форми: Чакар и Чакарар, Ерми и Ермиар. Това се приемаше като доказателство, че в езика на прабългарите е съществувал суфикс "-ар", играещ ролята на частица за множ. число. Примерно Ерми - един човек, Ермиар - всички хора от рода Ерми. По същия начин може да се разсъждава, че "бълг" значи един българин, а "българ" - много българи. Своето предположение тези автори подкрепят с факта, че в съседния ни румънски език, който е език от латинската група на индоевропейското езиково семейство, "-ор" е суфикс за множественост при съществителните от среден род ("-ий" за мъжки род и "-ле" за женски род). В действителност, суфиксът "-ар" в Чакарар и Ермиар може да не е служебна частица за образуване на множ. число, а да играе ролята на частица за събирателност !, т.е, да групира множество лица или предмети по общ за тях признак.

        Интересно е, че за разлика от славянските езици, в някои други индоевропейски езици има специална частица за събирателност. Такива например са индоиранските езици, в които има три числа: единствено, множествено и групово-събирателно. Подобни примери има и в старобългарския език, където "женарие" (съвременното "женоря, женортии") означава "родственици на мъжа по линия на съпругата" [Дора Иванова-Мирчева, Ангел Давидов. Малък речник на старобългарския език. Изд. Слово. Велико Търново. 2001, с. 124]. Както изглежда, същата роля на събирателна частица играе този суфикс и в по-съвременните български думи: дете - дечуря (дечурлига), мъж - мъжуря, турчин - турчоля (всъщност турчоря), грък - гърчоля (гърчуря), агаряни (от ага - господар), гад - гадория. В някои райони на Северна България  [С. Ковачев, Т. Тотевски. Речник на Троянския говор. Университетско издателство Св. Климент Охридски. Троян, 1998] този суфикс действително изпълнява ролята на частица за събирателност: апаш (крадец) - апашор (групата на апашите); куче (едно куче) - кучур (групата на кучетата) и др.

        От примерите Ерми-Ермиар, Чакар-Чакарар, жена-женарие може да се предположи, че ролята на този суфикс като частица за събирателност в старобългарски и в съвременния български е наследство от езика на прабългарите. И действително, този суфикс не се среща в етнонима на нито един славянски народ (руси, белоруси, поляци, кашуби, чехи, словаци, моравци, словенци, сърби, украинци). Той не се среща и в етнонимите на чуждите за прабългарите раннотюркски народи (узи, печенези, уйгури, тюркмени, кипчаци, кумани, казахи, каракалпаки, и др.) и техните предшественици (хун-ну, монголи, сян-би, евенки, тунгуси и др.). Това показва, че такъв суфикс в ролята му на частица за събирателност  не е действал в езиците на посочените народи. Етнонимите "татар", "мишар" са късно образувани (XIV-ти и XVII-ти век) и не са самоназвания. Този суфикс обаче е почти задължителен за етнонимите на българите и сродните им народи (българ, белар, авар, тохар, хазар, сувар, унгар, оногхонтор, чдар, вхндор), където може да играе събирателна роля. Горните примери показват, че старинният български суфикс "-ар, ур, ер" играе подобна увеличителна и групово-събирателна роля. Това подкрепя възможността в българския език този суфикс да е наследство от прабългарите, а примерите за събирателно число в старобългарския и съвременен български да са наследство от прабългарите, чийто език е родствен на индоиранските езици.

    Имайки пред вид горния историко-географски анализ за разпространението и ролята на праиндоевропейския суфикс "-ар", нека да разгледаме примери за неговото присъствие в българския език. В табл. 1, 2 и 3 са показани думи от езика на прабългарите и от езика на средновековните и съвременни българи, в които този суфикс и неговите варианти (-ар, ър, ер, ур, ор) присъстват и се пояснява неговата роля.

 

ТАБЛИЦА 1. Старинни български думи, в които суфиксът "-ар" играе ясна уголемителна роля.

  

Първа форма на думата

Втора форма на думата

Забележка, пояснение

Бате

Бачур

"Бачур" означава не просто бате, а най-голям бате. В големите семейства в миналото е имало по 5-6, често по 8-9 и повече деца. Най-голямото момче е бачур на останалите, а по-малките момчета са просто батета на най-малките. От "бачур" идва фамилното име Бачуров. Фасмер посочва, че суфиксът "-ер" представлява суфикс за сравнителна (увеличителна) степен, например: пещ - пещера.

Пита

Питар

"Питар" означава "голяма пита" [Турхан Расиев. Български фамилни имена от турски, арабски и персийски произход. Книгоиздателство Зограф. Варна.  с. 25].

Бук Букур

"Букур" означава "голям бук", "голямо буково дърво". Букур е старинно мъжко лично име от района на Стара планина, където има много букови гори.

Кост Костур

В съвременния говор на Вардарска Македония "костур" значи "скелет", т.е., "голямо количество кости на един организъм"

Зъб

Зъбер

 Зъбер означава остър, зъбоподобен връх или скала, "голям зъб".

Пат (паток)

Патър

 Патър означава "голям пат", т.е., голям паток, мъжка патка.

Палач палачор

 "Палачор" означава "немарливец, който поврежда инструменти, предмети и др. чрез неправилно и немарливо използване" - Шуменско.

Цици

Цицори

 "Цицори" означава "големи цици".

Пещ Пещера Пещера = голяма пещ. В думата пещера суфиксът "-ер" играе уголемителна роля.
Пещ Пещур Голяма пещ
Кочина Кочур Голяма кочина

Куче

Кучер

"Кучер" означава не просто куче, а голямо куче.

Пич

Пичур (Пичул)

"Пичур" означава голям пич, т.е., по-голямото от няколкото извънбрачни деца.

Ряпа

Рапура

"Рапура" означава голяма ряпа.

Нос

Носур, носура

"Носура" означава голям нос, косвено - муцуна, зурла, в руски и полски - морда.

Жаба

Жабура

"Жабура" означава голяма, едра жаба, от тук "жабуря се, нажабурвам се" = "поемам голямо количество вода".

Гуджо (Куче) Гуджер (Кучер)  Гуджо е старинна форма на "куче". Стариното "гуджер" = "Едро куче" е запазено във фамилното име Гуджеров. За значението на "гуджо" виж изразите "лапай гуджо мръвки" и "гуджо, гуджук" = "куче с къса опашка". Вероятно "гуджун" от фамилното име "Гуджунов" също има връзка с "гуджо" = куче. За прехода "куче-гуджо" виж подобния преход "бате - бачо - баджо".

 

         Горната таблица подкрепя твърдението на български езиковеди (Ив. Кочев, М. Тетовска-Троева. СлСб, 1973, с. 200; Е. Кочева, Ив. Кочев. СлавФил 12, 1973, с. 191), че рядко срещаната наставка "–ур" вероятно има усилителна (според авторите аугментативна, експресивна) функция. Те привеждат примерите: славей, славейче - славур, славурча (БЕР); жаба - жабура; ряпа - ряпура; къща - къщура (къщурка); жълт - жълтур (жълтурко); ламтя - ламтурник (виж прякора "Жълтият ламтурник"  в: Ангел Каралийчев, Най-малкото пате. В: Най-тежкото имане — приказки и разкази. София, Изд. Народна младеж. 1979).

 

        Този старинен български суфикс и неговите варианти се се запазили в скрита форма в думи от съвременния български език и диалекти. Например: пат -патаран; кот - котарак; нос - носура (муцуна). От тези думи се вижда, че суфиксът "-ар" е образувал думи, които са винаги в мъжки род. Например:

 

котка (ж.р., основа "кот" ) - котарак (м.р.)

патка (ж.р., основа "пат") - патаран (м.р.)

глух, а, о, и (родът се мени) - глухар (винаги от м.р.)

миша, о, е, и (прилагателно с род, който се мени) - мишар (примерно орел-мишар) (винаги от м.р.)

 

        От тук може да се заключи, че този суфикс е придавал мъжки род на думата, към чиято основа е прикачен. Това обаче едва ли е била единствената му функция. В съгласие с ролята му в старобългарския език, в съвременния български език суфиксът "-ар" образува огромен брой имена на професии, чийто основи са  съществителни имена на предмети, свързани с тази професия (табл. 3):

 

ТАБЛИЦА 3. Старинни и съвременни български названия на професии, образувани със суфикса "-ар"

 

Страж – стражар

Врата – вратар

Мляко – млекар

Лодка – лодкар

Сватба – сватбар

Кръчма- кръчмар

Зид – зидар

Пек – пекар

Лек – лекар

Овца – овчар

Точило-точилар

Дърво-дървар

Обуща – обущар

Крава – кравар

Кон – коняр

Кучка – кучкар

Жътва – жътвар

Баница – баничар

Паница – паничар

Патица – патичар

Гайда – гайдар

Свирка – свиркар

Огън - огняр

Воденица – воденичар

Тъпан – тъпанар

Чорба – чорбар

Гроб – гробар

Свиня – свинар

Птица – птичар

Жито – житар

Масло – маслар

Риба – рибар (стбл. дума)

Мост – мостар

Ботуш - ботушар

Гъдул (ка*) - гъдулар 

цигул (ка*) - цигулар

Цвете - цветар

Злато - златар

Грънец  -грънчар

Руда - рудар

Стъкло – стъклар

Вино – винар

Брашно – брашнар

Мливо – мливар

Хижа - хижар

Лоза - лозар

 

Въглища – въглищар

Камила – камилар

Магаре(та ?) – магаретар (??!!)

Коза – козар

Заек – зайчар

Гълъб – гълъбар

Мишка – мишкар

Чешма – чешмар

Гъба – гъбар

Новина – новинар

Кола – колар

Тухла – тухлар

Пушка – пушкар

Месо – месар

Път – пътар (пътарина)

Електрик – електричар

Струг – стругар

Хляб – хлебар

Телец (телци)- телчар

Краставица - краставичар

Шапка - шапкар

 

Забравени, старинни названия на професии

 

1. Джàджа или джàга (елемент, детайл, механична част) - джàгар (запазено във фамилното име Джàгаров)

 

2. Бàгра - бàгър (запазено във фамилното име Бàгаров)

 

3. Рак – ракар (запазено във фамилното име Ракаров)

 

4. Цаца - цацар (запазено във фамилното име Цацаров)

 

 

* - късно добавена частица

 

       В табл. 3 са дадени названия на професии,  образувани по формулата “съществително име + ар”. Те са винаги от мъжки род, което потвърждава изказаното по-горе заключение. Тези названия на професии обаче нямат характер на “деятели”, какъвто имат отглаголните съществителни (сея -сеяч, ора-орач, шия-шивач, меня - менял). Съществителните от типа “съществително + ар” най-общо посочват определена връзка между изходното съществително име и новообразуваното съществително, като тази връзка може да бъде от най-различен и често доста сложен и отвлечен характер. Например: зидарът създава зидове, но млекарят не създава мляко; масларът извлича (в известен смисъл създава) масло от млякото, но пътарът просто стои на пътя (най-често на моста) и събира т.н. пътарина (днес наричана “пътен данък”); хижарът посреща туристи в хижата, но не прави или поправя хижи. Причината за това е, че тези  производни съществителни не са образувани от глаголи и не носят в себе си смисъл на извършители на конкретно действие. Още по отвлечена е връзката катун - катунар, планина - планинар, глава - главар (главатар): катунарът живее в катун но не прави катуни, планинарът ходи по планините, но не прави планини.

        Нещо повече, в табл. 4 са показани думи, образувани с този суфикс, които даже не са названия на професии и лица, а на друг вид неодушевени съществителни (мях - мехур, джоб - джобур, кика - кичур, кош - кошер, коса - косер, стяг - стожер, стоб - стобор, цев - цафара) или са по-скоро прилагателни (сено-сенар "дъжд, който само намокря сеното", планина-планинар, череша - черешар "название на месец май", катун - катунар, паланка-палангур (жител на паланка), пача (от ирански "крак, пищял")-пачаур (вероятно "бързоходец"), мъж-мъжкар, слух-слухар, глух-глухар, връх-върхар, гъз-гъзар, говно-говнар, злоба-злобар, дом-домаш-домошар, вехт-вехтар, памет-паметар, опашка-опашкар, сух-сушар "сухи клони"). Има и примери, когато този суфикс се прибавя към прилагателно име, като образува ново прилагателно с черти на съществително: бял - белурка (название на сорт бели сливи), жълт-жълтурко (название на жълто пате). Пред тези многобройни примери ние не трябва да си затваряме очите, защото те носят ценна информация за истинската роля на този суфикс.

 

ТАБЛИЦА 4. Старинни и съвременни български думи образувани със суфикса "-ар".

 

Първа форма на думата

Втора форма на думата

Забележка, пояснение

хит 

 

хитър

От "хит" (първоначално е означавала "бърз") идват личното име Хитко, фамилното Хитов и топонима Хитово.

страж (стрез)

стражар

 Старобългарски думи, от които идва производната дума "страцин" - крепост, стражеви и името Страцимир (постови, стражник).

дъб

 

дъбър

 И двете думи означават едно и също - дървото дъб! Възможна уголемителна роля.

пън

пънар

 И двете думи означават едно и също - пън! Възможна уголемителна роля.

гъз

гъзер

 И двете думи означават "задник". Възможна уголемителна роля.

цев (дуло, тръба, сопол)

цафара (свирка)

 Цафара е вид свирка, представляваща тръба с отвори за пръстите.

 

стоб

стобор

Старинната българска дума "стоб, стобор" произлиза от старобългарската (според [Романска Цветана. Славянските народи. Етнографска характеристика. Наука и изкуство. София. 1969, с. 139] праславянска (?) дума ИСТЪБА. Така се наричала стаята в най-старите едностайни жилища - землянки на праславяните. От същата дума идва и съвременното название ИЗБА. По-късно към жилището е добавена втора стая (СhНА, ПРИТВОРЪ), още по-късно и трета стая (КЛЕТ, килер = склад). Истъба не е исконна славянска дума. Предполага се че е заимствана от старогерменците (stuba - баня) или от романците (extifa - баня), но липсва семантична връзка. Латишкото istaba -стая, къща е късна славянска заемка.  

стяг (знаме на висок прът)

стожер

Стожерът е дървен стълб, забит в центъра на гумното (тока, хармана). При вършитба, върху гумното се разпръскват развързани снопи. За стожера е вързан волът (коня), който влече диканята, а тя от своя страна стрива на парчета стръците на ожънатото жито и отделя зърното от плявата. В чешки, стожер (вероятно заимствана през старобългарски) означава мачта на платноход. 

Бука [5] = чучур

букара [5] = съд с чучур, човка 

Букарата е съд с човка, в който се държи вода за пиене.  Букара = чучурест, който има чучур, бука.5. Диалектни думи от сборника БЪЛГАРСКО НАРОДНО ТВОРЧЕСТВО. 12 ТОМА. СОФИЯ. 1970 год.   

вед

ведър

 Думата вед (знание, умение) идва от старобългарския (авестийски) глагол "ведети" - знам, мога. Производната дума "ведър" означава "светъл". Тук виждаме важния старинен български (и праиндоевропейски) принцип, че знанието (вед) е светлина (ведрина)!  Да си спомним, че ведрината винаги се свързва със сутрината, когато се появява светлината! Така че вед е "знание", но ведър е "светъл"!! 

нож

ножер

Ножер значи човек, който носи нож, т.е който е въоръжен с нож. Да не се смесва с ножар - човек, който прави ножове.

доста

дестур

Дестур също означава "доста, достатъчно". Възможна уголемителна роля.

клюн

клюнор

Клюн и клюнор означават едно и също - клюн. Възможна уголемителна роля.

кош (съд от плетенени пръчки, кошница)

кошер, кошур

Кошер (прост кошер) означава конусовиден кош, изплетен от гъвкави пръчки, предназначен за семейство пчели. За да се вземе меда от кошера, пчелите се унищожават. Простият кошер е заместен от европейския кошер с капак. Кошур значи "храстовидно израснали издънки от дънер".

кос (вид птица)

Косер,  косър

 "Косер, косър" е локално (Чирпанско), диалектно название на птицата кос.

коса (за косене на трева)

Косер

 "Косер" е вид нож за подрязване на лози напролет.

джоб

Джобур

Джобур  – вид каца с тясно дъно и широк горен отвор. Може да произлиза от „джоб”, старинна оригинална българска дума с индоирански произход. Възможна уголемителна роля.

пат, паток

пътир[13]

"пат" означава "мъжка патица, паток". "Пътир" означава същото - пат, паток. Възможна уголемителна роля.

връх

върхар

"върхар" е най-горната, най-високата, най-младата и тънка част от клоните на едно дърво.

кика, кок, кита

кичур

"Кок" - българска дума, "завъртяна топка от коса на задния връх на главата".  Същата дума - "кика" в български означава "чембас". "Кичур" е малко снопче от коса и е образувано от "кика" + суфикса "-ур". Думите "кика, кок" имат тясна връзка със санскритското sikha,chuda, choti - чембас. На албански "кок" значи глава. Подобна дума "кита" съществува в славянските езици. Съгласно «Словарь русского языка XI—XVII вв.», думата «кита» означава "нещо сплетено, свързано в сноп, плитка, връзка, косичка, камшик, жгут, връзка пера на шапката при хусарите. В полски kita =опашка.   

вет, вят (вент, вянт)

вятър

Кратката форма вет-вент е незасвидетелствана в българския език, но като наследник на изходното индоевропейско *went - вятър е широко срещана в западноевропейските езици.

лин

линар

Лин или линар [55] - голям съд (вместимост 5 -10 тона), в който тъпчат грозде за вино.

мях (мех)

мехур

Мях и мехур означават най-общо "съд с непроницаеми стени, запълнен с течност или газ".

Череша

черешар

Черешар  е средновековно българско название на месец май, когато се берат черешите. В случай "черешар" не означава "човек, който бере череши", а характеризира едно качество на месец май и служи като прилагателно име.

Полог

пологар

Пологар - куче, което яде яйцата по полозите, също пологарник.

Миш

мишур

Вероятно означава "голяма мишка", докато "мишар" означава птица, която лови мишки

Вещ вещер "Вещ" значи "знаещ, осведомен", а "вещер" - "мъж, владеещ някакво тайно знание, даващо му магически способности да предвижда, лекува, обезврежда", подобно на "вещица". 
   

 

 

        Като цяло, всички посочени названия на професии (табл. 3) и съществителни имена (табл. 4) от типа “съществително + ар” носят в себе си известно количество признаци като наследство от изходното съществително име. Поради това те изпълняват в значителна степен ролята на прилагателни имена, в по-малка степен в примерите от табл. 3, повече в табл. 4. Поради изброените по-горе причини по-правилно е съществителните от типа “съществително + ар” да се разглеждат като “полуприлагателни”. Най-вероятно, в началото те са били прилагателни имена, които с течение на времето са придобили в по-малка или по-голяма степен ролята и на съществителни.

        В сравнение със съвременния български език, в който теоретически от всяко съществително име може да се образува такова "полуприлагателно име", в най-широко говорените славянски езици - руски и полски, този начин на словообразуване е много слабо застъпен. Образуването на "полуприлагателни" от типа "съществително + ар" е много рядко явление и в старобългарския език, например "рибар" е стбл. дума. Като изключение от другите славянски езици и подобно на българския, този начин на словообразуване се среща много често в чешки и словашки (табл. 5). Смята се, че първоначално в българския език и в другите славянски езици този суфикс не е присъствал, като едва след XI-XII в. той се е появил под влияние на немския език. С това може да се обясни появата на този суфикс в чешския и словашки езици, които са съседни на немскоезичните територии, но не и появата му в българския език. Също така, тази хипотеза не обяснява присъствието му в езика на прабългарите.  От тук може да се допусне, че този суфикс не е оригинална и древна, общославянска форма, а наследство от неславянски етнос, който в един по-късен етап е упражнил локално влияние върху битовия (не книжовния) език на ранносредновековна България и върху езиците на нейните съседни славянски народи (чехи, словаци), т.е. той би могъл да е наследство от прабългарите и другите сродни ирански народи - авари, язиги, алани, сармати, скити. 

 

ТАБЛИЦА 5. Названия на професии в чешки и словашки, образувани чрез суфикса "-ар". (С благодарност на Никола Николов от Карлови вари, Чехия, за помощта по попълване на таблицата.)

 

Изходно съществително Название на професия

Значение

Български

česky

slovensky

česky

slovensky

мeлница

mlýn

mlyn

mlynář

mlynár

 мелничар

граница

hranice

hranica

hraničář

hraničár

граничар

гърне

hrnec

hrnok

hnčíř

hrnčiar

грънчар

новини

noviny

noviny

novinář

novinár

новинap

кроника

kronika

kronika

kronikář

kronikár

хроникаp

прозорец

okno

okno

okenář

okenár

 стъклар

съндък

truhla

truhľa

truhlář

truhlár

 

стъкло

sklo

sklo

sklář

sklár

 стъклар

зъби

zuby

zuby

zubář

zubár

 стоматолог

пепел

popel

popol

popelář

popelár

 коминочистач

шосе

silnice

silnica

silničář

silničiár

 пътен работник

пастет

paštika

paštet

paštikář

paštikár

 изработващ пастет

подправка

oprava

oprava

opravář

opravár

 производител на храни

сахар

cukr

cukor

cukrář

cukrár

 производител на захар

бира

pivo

pivo

pivař

pivár

 пивовар

кухня

kuchyň

kuchyňa

kuchař

kuchár

 готвач

физика

fyzika

fyzika

fyzikář

fyzikár

 физик

гроб

hrob

hrob

hrobař/hrobník

hrobár

гробap

пека

pekáč

pekáč

pekař

pekár

пекач

колело

kolo

kolo

kolář

kolár

 колар

секира/тесла

sekyra

sekyra

sekyrář/sekerník

sekyrár

 -

черква

fara

fara

farář

farár

 -

камък

kámen

kameň

kameník

kamenár

 каменар

кaмина

kamna

kamna

kamnář

kamnár

 строител на камини

комин

komín

komín

kominík 

kominár

 коминочистач

градина

zahrada

zahrada

zahrádkář

zahrádkár

градинар

поправка

oprava

oprava

opravář

opravár

 майстор по ремонта

рибa

ryba

ryba

rybář

rybár

рибaр

млеко/мляко

mléko

mléko

mlékař

mlekár

 млекар

железница

železnice

železnice

železničář

železničiár

 железничар

роб

otrok

rob/ráb

otrokář

otrokár

поробител

архив

archiv

archiv

archivář

archivár

 архивар

модел

model

model

modelář

modelár

 автор на модели

военна част

četa

četa

četař

četár

 член на отбор, чета

чета книга

čtu

čítám

čtenář

čtenár

 читател

пиша

píšu

píšu

písař

pisár

 писател

резба

řežu

režu

řezbář

rezbár

резбар

 

            Чешкият и словашкият са езици имат характерни особености, които някои автори обясняват като наследство от езика на аварите. Теоретически това е възможно пред вид на съществуването на макар и краткотрайна, но силна аварска държава в съседство. По-общо и обосновано изглежда твърдението, че тези езици са повлияни от езика на сарматите - язиги, авари и оногури - прабългари.  В такъв случай наличието на "полуприлагателни" от типа "съществително + ар" в българския език и в т.н. "славянски езици от аварския кръг" може да се обясни с влиянието на прабългарите и техните сродни ирански народи.

       

     

      

 

 

 

ЗА ДРУГИ СТАТИИ:  http://protobulgarians.com