САРМАТСКА ФОНЕТИЧНА ТРАНСФОРМАЦИЯ Р – Л  В  БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

 

 Иван Танев Иванов

 

Страница за прабългарите. Език, произход, история и религия в статии, книги и музика.

http://protobulgarians.com

 

Отдавна е забелязано, че при древните скито-сарматски езици присъства едно много характерно езиково явление.  При тях са открити голям брой двойки думи, в който се проявява взаимно заместване на съгласните Р и Л [Бонгард-Левин Г. М., Грантовский Э. А., От Скифии до Индии, М., 1983 г., с. 68]. Това явление се обозначава като фонетична нестабилност Р-Л и е забелязана още в езика на ранноведическият сборник Ригведа [Елизаренкова, Т. Я., Ригведа V-VII, с. 456]. В езика на протославяните и в по-късните славянски езици, подобна фонетично нестабилност (езикова трансформация) Р-Л обаче не е отбелязана. Отсъстват двойки думи с еднакво значение, при които едната да съдържа Р, а другата Л.  В такъв случай, интерес представлява дали в старобългарския и в съвременния български език могат да се открият такива двойки думи, т.е. дали такава скито-сарматска фонетична нестабилност присъства.

Този интерес се основава на факта, че на основата на тюркската "нулева доктрина", българският език се счита като почти 100 % славянски и 0.0001 % тюркски. Ако това е вярно, фонетичната нестабилност Р-Л трябва да отсъства и от българския език, тъй като нито при протославяните, нито при прототюрките тя не е в наличност. От друга страна, сега вече всички изследователи приемат, че прабългарите са били ако не мнозинство, поне значителна част от населението на своята балканска империя, който факт сам по себе си изключва тюркската "нулева доктрина" за прабългарите и всички последици от нея.

В действителност, поради това, че скито-сарматите са съставлявали значителна, вероятно основна част от прабългарите, може да се очаква наличието на голям брой такива двойки думи в старобългарския и в съвременния български език. Дали това е така, ще ни покажат приведените в долната таблица примери.

 

 

   №

"Ръкащ" вариант на думата

 

"Лъкащ" вариант на думата

 

1

КРАДА (стбл. - клада)

КЛАДА (стбл. и нбл. - клада)

2

КУТРИ  (стбл. и диал. - малък, ситен, дребен)

ХУДАЛ (стбл. - малък, дребен, ситен)

3

БРОНЬ (стбл. - бял)

БЯЛ (новобългарски - бял)

4

ПРЬСИ  (стбл. и персийски - гърди)

 ПЛЕШКА (гръдна кост на гърдите)

5

ВЪРНИ (стбл. вали дъжд) –

ВАЛИ ДЪЖД

6

ПРИЧАМ (стбл. - говоря), ПРИТЧА, БРЪТВЯ

ПЛЕЩЯ

7

    ПРЪЖДОМА (пъкъл, ад - стбл.)

ПЪКЪЛ  (метатеза на Р - К и трансформация на К в ЖД)

8

БУРГИ, БОРГИ, БОРДЖАНИ  -  ранна форма на българския етноним                 

БЪЛГАРИ (етноним на българите)

9

ЗЕРДАВ  (кожа от златка - диалектна дума)

ЗЛАТКА (название на животно със ценна кожа)

10

КАРАМ (от санскрит carati –карам кола)      

КОЛА (воз – славянски), КОЛЕЛО, КОЛО

11

6.   МАГУРА  (могила, стбл. заемка в румънски)

МОГИЛА

12

ХОРО (кръгов танц, български народен танц)

КОЛО (кръгов танц – Зап. България, Сърбия)

13

КРИЧАВА (стбл. викове, крясъци)

ГЪЛЧАВА (викове, говорене, крясъци)

14

 ШАРУВАРИ (панталони, скито-сарматска дума, запазена в руски)

ШАЛВАРИ (български еквивалент)

15

ВЕРЕГАВА (планина), БЪРЧИНА (продълговат връх), БЪРДО (продълговат хребет), БРЯГ (високата страна на корито на река). Всички тези думи са "р"-форми на индоевропейската дума bherэg, bhergho -висок, бял.

БАЛКАН -планина, староиранска дума, заимствана в много други езици. От същия корен е и думата БАЛКОН - високо, издадено място в сграда.  Към този "Л"-вариант може да се добави и не добре засвидетелстваното и изчезнало вече название БАЛИГА (връх в Стара планина). Съществуват няколко твърдения, че при картографирането на България непосредствено след освобождението от османо-турско робство, върху картата на Стара планина са отбелязани няколко върха с едно и също название Балига. Според друга версия в Странджа съществуват два върха с названия Голям и Малък Балига. Отбелязан е и топонимът Балиг баир. Всъщност, българската дума "балига" може просто да означава "връх". БАЛИГА (връх) е сродна с известното название ВАЛОГ - падина между два върха. Названията "балкан", "балкон", "балига" и "валог" са "Л"-форми на същата индоевропейска дума bherэg, bhergho -висок, бял и са максимално близки до източноиранския топоним БАЛХ (висок, голям, бял), който стои в основата на българския етноним. 

16

БРЕЗА (високо бяло дърво) - производно от индоевропейската дума berez - висок, бял. 

 БАЛАС (белезникав, старобългарска и диал. дума), БАЛАСЧЕВ -фамилно име, БЕЛАСИЦА (планина) - всички производни на същата индоевропейска дума berez- висок, бял  

17

БРЕЗИ БИВОЛИ (биволи с бяла звезда на челото)- производно от индоевропейската дума berez- висок, бял  

БЯЛ, БАЛАС - виж по-горе

18

5.   БРЕД (стбл.-глупост), БРЪТВЕЖ

БЛЯДЬ (стбл. - глупост)

19

СПОРЕН (успешен, доходен)                                  

СПОЛАЙ ТИ (пожелание за успех), СПОЛЯЗНИК (ПОЛЯЗНИК) - човек, носещ успех на празника Еднажден (Полязовден)

20

ВЕРБЛЮД  (стбл. - камила)                                    

ВЕЛБЪДЪ, ВЕЛБЪ (стбл. – камила), ВЕЛБЪЖД, ВЕЛБЪЧД -камилско (прилагателно име).

21

КОР (корове- мн. ч.; от тук "прякор" = прозвище; укорявам; покорявам и др.).                                

ХУЛА (хулна дума; охулвам, хуля, хулител)

22

ЦЯР (лекарство. Думата има персийски аналог - "чаре" - лекарство, което показва прабългарския произход на морфемата), ЦЕРЯ (лекувам, леча), ИЗЦЕРЯВАМ (излекувам) -                              

ÖhËÈÒÈ (лекувам, церя), ÖhËÅÍÈÅ (оздравяване, изцеление), ÖhËÈÒÅËÜÍÚ (лечебен), ÖhËÚ (цял, здрав, излекуван), ÖhËÚÂÀÍÚ (целебен, лечебен), ÖhËÈÒÅËÜ  (лечител, лекар), ÖhËÚÁÀ (лечение, лекарство)

24

ГАР - черен, сив, мургав. Диалектна българска дума, вариант на старобългарската дума "гал" - черен. От тук названието на част от циганите от района между Чирпан и Пловдив. "Сиви гълъби" - черни, сиви, гарав, галав, по-късно осмислено на "гълъб".

ГАЛ - черен, мургав, сив. Старобългарска (прабългарска ?) дума. Думите "гар" и "гал" са вероятни производни на санскритските думи  КАЛИ - "черен" и  Кришна - "черен". Забележете, че при ранните индо-арии също имаме нестабилност КЛ (кали) - КР (кришна).

 25

БРОШКА 

БЛЯХА (стблг.) - брошка

26 

ДОБЪР 

ДОБЛИЙ, ДОБЛСТВЕННИЙ, ДОБЛЕСТНИЙ – твърд в доброто, в добродетелта (стблг.).  

27

   СЪРПИКА – вид трева.Основата на названието е "сърп" с добавка на суфикса "-иг", променен на "-ик, ика". В такъв случай сърпика = клонак. 

 

СЪЛП, СЪЛПЕ - клон на дърво[5,29].Диалектна дума. 

28

       ОБРЪЧ -бълг. о́бръч, укр. обру́ч, др.-руск. обручь, цслав. обрѫчь, сербохорв. о̏бру̑ч, словен. оbrо̑č, чеш., слвц. obruc, польск. obręcz, в.-луж. wobruč, н.-луж. hobruc, hobryc - гривна, халка, пръстен, кръг. Думата "обръч" очевидно присъства в повечето славянски езици, обаче има неясен произход. Някои етимолози я извеждат твърде несполучливо и условно от славянската дума "ръка". Думата "обръч" може безпроблемно да се обясни като фонетичен Р-Л вариант на основата (белч-бърч) на старобългарската (прабългарска) дума "белчуг".

      БЕЛЧУГ  - (прабълг.)-пръстен, гривна, кръг. Прабългарската дума "белчуг" е заимствана в старобългарски белчу́г, сербохорв. био̀чуг, сербск.-цслав. бѣльчугь., русск.-цслав. бѣльчоугъ ( за пръв път в Златоструй (XII в.). Открива се и като заемка в някои късносредновековни езици на народи, заселили територии на ранните българи: тур.чагат. biläzik "браслет", тат. beläzek "запястье", калм. biltsǝg "перстень". Прабългарското БЕЛГУГ има обилно присъствие в съвременния български език и диалекти под формата бележик (окова), белезик  (гривна), белезия (гривна), белезица (окови) и белезници (окови). 

        Имайки пред вид наличието на прабългарския и алано-осетински суфикс "-АГ" в думата "белчуг", можем да разглобим  БЕЛЧУГ  = БЕЛЧ + УГ. Основата БЕЛЧ, след вземане пред вид на често срещаната при сарматите фонетична трансформация Р-Л, може да се представи като БЪРЧ, която е морфема на голям брой старобългарски и новобългарски глаголи от вида "бърча, сбръчвам, набръчквам" = сгъвам, нагъвам, кривя, изкривявам. От тази основа са образувани и съществителните "бръчка", "бръчкул " (бръчка - стар., диал.) и "обръч". Обръч се получава от основата БЪРЧ с добавка на начално "о, ho, wo".

 

 

КЪРЧОВИНА [6] – нива, създадена от гора чрез изсъхване на корените 

КЪЛЧ [10]- корен (от тук, "изкълчвам" = изкоренявам, преносно "изваждам от ставата")

 

КРЪЧИИ - ковач (старобългарска и диалектна дума)[11,17]. Тази дума има алански паралел - КОЪРТ - ковач и "гурда" - стомана. От старобългарската (прабългарска) дума КРЪЧИИ - ковач произлизат няколко ранни български топоними. До XVIII-ти век, българският град Кичево в Македония е носел името Кърчево (Кърчова в турските регистри) - Ковачево. На юг от планината Славянка се намира село Кърчово ( Кричова, Крицова) - село в древен желязодобивен район, засвидетелствено в старобългарски надпис от времето на цар Калоян (1197-1207), но вероятно е съществувало още по времето на цар Симеон, когато българската държавна граница минава на 20 км от гр. Солун [Иванов Й. Български старини из Македония. София, 1931, с. 30; Иван Добрев. За името на село Тешово. Анали. 2-3, 1994, с. 114-120]. Същата основа "кърч" имат и старинните български думи креждел – заключалка [10] и кладиво – чук, млат [10], както вероятно и думата КРЯЖЬ - вид борба в Татарстан, при която двамата борци заключват своите ръце, като се хващат за колана на противника. Вероятно от същата основа идват и специфично българските думи "гърча, гърч, гърчене", които отговарят на огъването (гърчене) на нагорещеното желязо. 

КОЛЬЧУГ - КОЛЬЧУГА – старини войнски доспехи във вид на рубашка от метални колелца, ризница от железни пръстени [Ожегов, С. И. словарь русского языка. М. 1988, с. 232]. Кольчатый – направен от халки. Съществува в полски - kolczuga със същото значение. Трубачов прави погрешно предположение, че "колчуга" е или заимствано от полски – kolczuga или произлиза от "кольцо" - предмет във формата на окръжност; наплат от дърво, кост, желязо [Ожегов, С. И. словарь русского языка. М. 1988, с. 231].

Може да се допусне, че думата "колчуга, колчуг, kolczuga" е образувана от основата на старобългарската (прабългарска) дума "кърчии", КЪРЧ (КЪЛЧ ако се вземе пред вид фонетичната трансформация Р-Л) + прабългаро-аланския суфикс "-уч". Това е логично, защото този вид ризници са изковавани от нагорещени до червено железни пръстени, при което ковачът е играел основна роля.  Нещо повече, самата дума "кольцо" също може да се получи от основата КЪРЧ (коване), като се вземе пред вид фонетичната трансформация Р-Л. Предположението, че “кольцо” идва от “коло, колесо” е вероятно погрешно.

 

 

23

ОНОГОР (ОНОГУР, УНОГУР). Название на част от раннобългарите в прикавказката им родина и Стара Велика България. Среща се и като ОНОГУНДУРИ, ОНОГУНДУР-БУЛГАР (във византийски изт.) и ОНОГХОНТОР-БЛГАР (арменски изт.), предположително "вътрешни българи". Има данни, че оногурите са живеели първоначално в согдийската област Уструшана с център град Бакат. Под влияние на аварите и хазарите, част от оногурите се изселва по източните склонове на Карпатите, където оставя много топоними (Унг вар - градът на оногурите, днешният Ужгород; Унгвария - днешна Унгария)Под влияние на това название, маджарите наричат българите "нандор".                              

ОНГЪЛ (ОНГЛОС). Във византийски източници така се е наричала областта, където се заселва народа на Аспарух след агресията на хазарите над Стара Велика България. Първоначално се е считало, че това е делтата на Дунав, а названието ОНГЪЛ означава укрепено място и "ъгъл" по славянски (?). Съгласно по-нови хипотези, ОНГЪЛ значи "вътрешност, център". Сега се знае, че ОНГЪЛЪТ е бил обширна територия, включваща земята на всички придунавски ОНОГОРИ (днешна източна Румъния и Молдавия). Това показва, че ОНГЪЛ може да е фонетичен Р-Л вариант на етнонима ОНОГОР (ОНОГОР - ОНГОР - ОНГОЛ - ОНГЛОС (грц.) - ОНГЪЛ).

29

ФЕРГАНА - обширна долина, заградена от три страни с планини и отворена на запад към Уструшана и Согдиана. Антропометричните данни на костите от прабългарските некрополи в Североизточна България и Добруджа определят прабългарите като народ от памиро-ферганския расов тип. Уструшана е родината на оногурите (вероятно оногундурите)- население родствено на согдийците, език близък до согдийския, религия - форма на зороастризъм с поклонение на дървени идоли. Уседнал живот в укрепени градове, поминък животновъдство и земеделие. Почвените и климатични условия правят Фергана една от най-гъсто населените райони в Азия в древността. 

БЕЛГАНА. В съвременните ирански езици много думи започващи с "б, п" се произнасят с "ф", например:  България - Фалгария, Персия - Фарси, пендж - фонз -5 и др. Като се вземе пред вид тези закони за фонетична трансформация в иранските езици (преход Б(П) - Ф и сарматската фонетична трансформация Р-Л), получаваме еквивалентност на думите ФЕРГАНА = БЕЛГАНА = БЪЛГАНА.   По този начин историческит термин Фергана, "преведен" на съвременен български, дава Белгана, Бългана, което се съгласува с данните, че историческата родина на прабългарите е района западно от Белуртаг, планината Белур - днешния Памир, най-вероятно самата Фергана (Фиг. 1). 

30

КРАК -долен крайник при човек, животно. На стблг. "уд" - крайник, "удове" - крайници.

КЪЛКА - крак. Употребява се по-често като крак на жена, при което носи еротичен смисъл.

31

ХРЕМА - настинка, леко заболяване на горните дихателни пътища, съпроводено с отделяне на слуз.

ХЛЕМА-лека болест;  ХЛЕМАВ - болен [СИ-РРОД, стр.550]

32 ХОРЪ (стблг. един човек), ХОРА - много човеци. Думата е вариант на староиранското "гур" - род, племе.

 КОЛЯНО -  (стблг.) род, племе, народ. Семантичната основа "кол" на "коляно" е фонетичен вариант на "гур" и е образувана чрез типичната за сарматите фонетична трансформация "р - л".

   

 

   

 

1.                              

3.     

 

Фиг. 1. Средна Азия с историческите източно-ирански области Фергана (Белгана, Бългана), Уструшана (Унаге, Оногурия), Балх и др.

 

 

 

От приведените 28 примера виждаме, че трансформацията Р – Л е била и е много характерна за българския език. Тя може да се срещне даже в българския етноним. В по-ранния кавказки период на формиране на прабългарския народ, по-често е употребявана формата на етнонима с Р. Например, от арабски автори са отбелязани три основни прабългарски племена – есегели, берсили и борги (бургар, бурги). Названието борги е отбелязано в  древната “География” на Птолемей, където се споменава за арийското племе “борги”, което живеело до град Агура в областта Ария, намираща се на западната граница на Бактрия, около днешния град Херат, Западен Афганистан. Персийски и по-късни арабски източници употребяват "Р" - формата "буржани" - burjan - като етноним за дунавските и кавказки българи. В по-късния период вече преобладава формата с Л (българи, блъгари, вулгарои), която постепенно става единствена.

 Една от специфичните особености на източноиранските езици, които стоят в основата на езика на прабългарите и аланите, е фонетичната трансформация Р – Л в много думи или варианти от думи. Най-типичен пример за това е названието на най-известния и древен град от този район - Балх. Според наши изследвания [Иван Т. Иванов. По пътя на българския етноним. Изд. Алфамаркет. 2005, стр. 85-86], Балх означава “голям, бял, блестящ” и произлиза от древната индоевропейска праформа bherэg (беръг), която според [Иван Дуриданов. В кн.: Езикът на траките. Наука и изкуство, София, 1976] означава “бял, блестящ, голям”. Със знакът ‘э’ е обозначен протоиндоевропейския звук шва (shwa), който съответства на отличителната за българския език фонема ‘ъ’. В думите bherэg и Балх е настъпила фонетична трансформация Р – Л.

Друг пример за фонетична трансформация Р - Л е авестийската дума berezañt (прилагателно от barz- висок, бял – название на дървото бреза), която според руските санскритолози Вяч. Вс. Иванов и В. Н. Топоров възхожда пряко от праформата bherэg. Близо до град Балх, който според древните иранци е първият появил се на света град,  се е намирала свещената за древните иранци планина Елбрус, наречена още Хара березаити (Високата бяла планина). Може да се предположи, че сред населението от този район, думата bhergho е преминала в ‘балкан’- планина (бр - бл), защото днес в западната част на Туркменистан има град и голяма провинция, наречени БАЛКАН, а в Средна Азия има две планини наречени Голям и Малък Балхан.

Трети пример за фонетичния преход Р-Л от този район представлява успоредната употреба на двете форми на името на древния ирански бог на земеделието, Бурзен – Булкен [Добрев, П., Името българи. Ключ към древната българска история. София, 2002, с. 75].

Обаче, при много от известните езици от този район - авестийски, пахлави, санкрит, согдийски, тохарски и др. трансформацията “р-л” отсъства. Например, от изходната праиндоевропейска форма bherэg – бял произхождат думите за “бял, светъл, блестящ” в  иранските езици: средноперсийски brz, партянското b`rz, b`rz`g, согдийското brzn`t, хоремзийски mj`br`z – сияние, сияещ. При тохарския също arsh - бял. На авестийски aurusha – бял.

На основата на този езиков анализ може да се предположи, че в древния източноирански район са съществували две групи идно-ирански езици. При едната група езици изходното, праиндоевропейско Р се е запазило, докато при другите то е преминало в Л. Към “ръкащите” езици спадат санскрит, пехлеви, авестийски, согдийски, тохарски, хорезмийски и др. Към “лъкащите” езици трябва да причислим говора на населението от град Балх и неговия (северен) район, прародината на прабългарите. Исторически, “лъкащите” езици буквално са изчезнали от това място, но тази особеност за “лъкане” се е появила на Балканския полуостров в старобългарския език и е запазена в съвременния български език. Причината за това може да бъде миграцията на населението от тази част на света на запад, която очевидно е засегнала главно “лъкащите” източно-ирански езици. Тази миграция е много добре засвидетелствана исторически, защото в нея са включени големи маси източно-иранско население - скити, сармати от първата вълна и сармати от втората вълна (българи, алани).

По-надолу се представят още примери за такъв "историко-географски пренос на лъкавост" от древната азиатска Сарматия (районът северо-западно от днешна Индия) в съвременна България. Това са двойки думи с еднакъв смисъл, едната авестийска, другата българска, но неславянска:

 

varsha (авестийски) – валеж (български),

еverezika (авестийски) - офлянквам се (български).

 

mrûva (авестийски)- мълвя (български),

hvarenangh (авестийски) – хвален (български),

 

 Горните примери показват, че при формиране на българския народ е включен етнически компонент, който езиково се е придържал предимно към “лъкащите” форми на древните източноирански езици. 

В заключение,  в много думи от старобългарския език, съвременния български език и диалекти, както и думи от близки и сродни езици могат да се открият голям брой двойки форми на една и съща дума, едната “лъкаща” – другата “ръкаща”. Това именно е проява на фонетичната нестабилност Р – Л, която е типична за скито-сарматските езици и говори за сериозни връзки, ако не за цялостно съвпадение между ранните българи и сарматите.

 

зђльный [48]- силен (от тук зил = зир = зор)

ГОВА (говедо, крава) – ГОВИЧ - ГОВЕЖД (о) – говежди

ГОРА (планина) – ГОРИЧ, ГОРАЧ (планински) – ГОРАЧД - ГОРАЗД - горянски

ГОВА (говедо, крава) – ГОВЕН – говежди – ГОВНО – харман, където се вършее с говедо

 

 

7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

 

 

 Калантарь (калантырь, колонтарь) – кольчуга, броня кольчата. Среща се за пръв път в "Задонщине" (см. Срезн. I, 1181, 1249). Първичната фонетична форма не е ясна. Вероятно е заимствана (виж Преобр. I, 337). Фасмер – Етимологически речник, с. 2165, с. 2165, с. 2299. В полски kolczuga. Според Трубачов, произлиза от кольцо или е заимствано от полски – kolczuga.