ПРАБЪЛГАРСКИ ДУМИ СЪХРАНЕНИ В ДЕТСКИЯ ЕЗИК

 

Иван Танев Иванов

 

Страница за прабългарите. Език, произход, история и религия в статии, книги и музика.

http://protobulgarians.com

 

               А.  В книгата [Илия Зайков. Златка Асенова. Две петлета се скарали. Български народни игри за деца. Изд. Народна младеж. София. 1981, с. 37] (с благодарност на Мариана Минкова, която ми предостави книгата) е описана детска игра, наречена "Мада", която се състои в следното. Поставя се голяма каменна плоча на земята, а върху плочата един камък, наречен "куку". На 5-6 крачки от "кукото" се прави черта. Преди началото на играта всеки играч хвърля своята "мада" (това е каменна плоча, около 15-30 см широка) от кукото и който пръв улучи чертата, той играе пръв. Самата игра започва, след като всеки играч постави по един свой ценен предмет върху кукото - монета, копче, топче и т.н. Един след друг играчите хвърлят своите мади с цел да омерят кукото. Когато кукото бива ударено, всички заложени върху него "ценности" се разхвърчават наоколо. Този от заложените предмети, който е най-близо до хвърлената мада става собственост на умелия играч, останалите неща се връщат върху кукото и играта продължава. Играта завършва, когато и последния заложен предмет бива спечелен. 

            Интересното тук е названието "мада" = каменна плоча, която на някои места е извесна и като "ломади", "ламади". Названието "мада" = "каменна плоча" е близко до  историческото название Мадара, което представлява свещена за прабългарите скала с каменен релеф, изобразяващ прабългарски владетел (вероятно Тервел или Крум) на кон в пълно бойно снаряжение.  Някои езиковеди изхождат от раннотюркски езикови аналогии и превеждат названието Мадара като “герой, храбрец”. Други приемат, че името Мадара произлиза от гръцката дума Μαδαρος (плешив, гол, необрасъл) заради липсата на растителност по скалите11. В индо-иранския свят съществуват стотици топоними, подобни на Мадара, които се извеждат от madar (майка)12. Обаче, най-вероятно думата Мадара е родствена или произлиза от санскритското Mandara = “огромна,  твърда скала”, название на главната, свещена планина при древните иранци и индо-арии, обитавана от боговете им13. В подкрепа на тази етимология стои и българското название "мада", от което се получава Мадара с добавка на индоиранския суфикс "-ар" за образуване на прилагателни имена. Т.е, "мадара" значи "каменен, скалист". 

            Съхранената в българската народностна памет дума мада = камък може да ни помогне да намерим значението на няколко сходни исторически и географски названия. 

            1. По-горе беше коментирано названието Мадара с възможно значение "каменна", като омоним на санскритското название Мандара = "огромна, твърда скала". Това значение на Мадара се подкрепя от еднаквата функция на двата обекта. Както Мандара при древните ведически индийци, така и Мадара при прабългарите са били свещени места, където са изградени каменни храмове на техните богове. В Мадара е открито капище на прабългарите, както и множество други обекти свързани с техния религиозен култ. В добавка, Мадара е почитано като свещено място и от предхождащия народ на траките.

            2. Едно от прозвищата на Крум е Модри. Има няколко хипотези за значението на прозвището Модри. Най-известната е основана на славянското значение модри = син (син цвят, запазено в чешки). От тук се предполага, че Крум е бил "синеок". До какви ли не глупости може да стигне изначално погрешната хуно-тюркска хипотеза, според която Крум е монголоид и в същото време - синеок! Имайки пред вид значението "мада" = камък, може да се предположи, че "модри" идва от мада + ар, където "-ар" е ирански суфикс за образуване на прилагателно име. От тук Модри ще означава "мадарски, каменски", което вероятно е указание за това, че Мадарският релеф може да изобразява Крум. От тук Крум - Модри може да означава Крум - Мадарски. Преходът мадар -модри се обяснява с известния преход на неударено "а" в "о" в много старобългарски думи след IX-ти век (за примери: багатур-бототур, багаин-богоин, раб (работа) - роб (робство), Мастас (Мастус) -  Мостич, Timacus - Тимок, Баян - Боян,  bhaga - бог, paganus - поган, Холава - Холовник, dam -дом, таяг - тояга, kava - кова, авар - обър и др.).    

            3. Третият по височина връх на рида Чернатица в Средните Родопи е връх Модър (1992 м.). По склоновете на този връх има няколко високи, стръмни скали, подобни на мадарските (фиг. 1), което е рядкост за вечно зелените и заоблени върхове в тази част на Родопите. Най-вероятно, названието Модър (камък, скала) на този връх идва именно от тези скали.

 

 

    Фиг. 1. Връх Модър в Средните Родопи. Забележете големите групи скали по склоновете на този връх, които вероятно дават името на върха - "скалист, кеменен".

 

       4. Село Модра стена се намира в планинска долина близо до град Пирот, на пътя София - Пирот – Лесковац - Ниш. Названието вероятно идва от близкия до селото скалист рид, пред вид на семантиката "каменна стена" = "модра стена". 

 

      5. Историческият топоним МУНДРАГА е раннобългарско, най-вероятно прабългарско название на голяма крепост в района на Тутракан и Дръстър от езическия период на Първото българско царство. В тази крепост се укрил Симеон с войските си при опастността от съвместно византийско-маджарско нападение. В тази крепост е бил затворен и княз Расате, най-големият син на княз Борис, заради отказа му от християнството. Смисълът на названието МУНДРАГА не е известен. Можем да го потърсим, като първо отстраним прабългаро-алано-иранския суфикс за образуване на прилагателно име -АГ (-АГА) при което се получава основата МУНДРА, МУНДАР. Тази основа вероятно съдържа като семантична морфема познатата ни дума "мада", но вече във носов вариант (мунда, подобно на санскритския вариант на думата Мандара), както и суфикса "-ар". В езика на прабългарите е имало множество носови гласни, сравни: Котраг-Контраг, огъл-онгъл, Кувент-Кумвент, чуб(ас)-чумбас, Пресиан-Пресиам и др. От горното изложение следва, че названието Мундрага най-вероятно означава "Каменица, Каменна" и е пряко указание, че крепостта е имала високи, здрави каменни стени. 

            5. Съгласно [РЧД в БЕ, 1982г, изд. БАН, отг. ред. Ст. Илчев, с. 532] българската дума "мида" е заемка от новогръцки, където muda  значи "мида". Не се дават обаче никави връзки към други думи от новогръцки или старогръцки и човек остава с впечатлението, че самата дума muda не е гръцка. Всъщност, официалната гръцка дума за мида е Diqura. В другите европейски езици: анг. mussel, clam; холандски mossel, немски muscheln; френски moule; чешки mlzi; латински murex - производни от протоиндевр. *mus - мида. В руски моллюск, сръбски школька, хърватски skoljkas. На унгарски kagylok. Българското мида и гръцкото muda са много оригинални и с неясен произход. Като имаме пред вид, че отвън мидата е обвита в две варовикови черупки и прилича на камък, можем хипотетично да търсим връзка на тази дума и с прабългарското "мада" - камък. Ако "мида" произлиза от "мада", то е възможно нейното заемане в новогръцкия. 

         Другото название в тази игра "куко" е също интересно. В българския език са съхранени изразите "той е голямо куко" " той е едно хахо", "той е изкукал", "какво си кукнал тука", в които думите "куко, хахо", "изкукал" "кукнал" по смисъл и морфология имат връзка с горния термин от детската игра. Очевидно "кукото" в детската игра има неблагодарна роля: то стои на неподходящо място, него непрекъснато го замерят и блъскат с камъни, то е обект на насмешка. В такъв смисъл "куко" може да стане и синоним на "заемане на неподходящо място", "глупав човек, който страда от глупостта си". Следователно, терминът "куко" от детската игра може да е семантична морфема на изброените по-горе думи "куко, хахо, изкукал, кукнал". Това може да помогне за намиране на точната етимология на тази, очевидно много древна, българска дума.

            В българската митология съществува един много древен, почти забравен и неясен персонаж - Кук, по-известен с дена на Кук, Куковден.  Според известния български историк проф. Иван Венедиков, Куковден е народното название на Сирни Заговезни, това е 49-я ден преди Великден, когато се разиграват карнавални игри с много древно съдържание. Името му е дадено от “кук” или “кукери”, както се наричат участниците в игрите на някои места [Венедиков Иван. Медното гумно на прабългарите. Наука и изкуство. София, 1983, с. 130]. Макар че името “кук, кукер” не е познато навсякъде в България, названието Куковден е познато в цяла България и даже в Сърбия. Кукери е имало и при гръцкото население на град Виза, потомци на гърцизирани траки. Във Виза кукерите са наричани калогери, което на гръцки означава “старци” [Венедиков Иван. Медното гумно на прабългарите. Наука и изкуство. София, 1983, с. 132].

        Друг поглед върху тази митологична личност представя тревненския учител - краевед Богомил Даскалов [Архивен фонд на Даскалов, Богомил Христов (1876 - 1944), учител в гр. Трявна.  Окръжен държавен архив – Габрово. № 455/Инвентарен опис № 1. Инвентарни единици № 649 (IV-1ж)], според когото Куковден се пада на 29 февруари, веднаж на 4 години. В тази връзка съществува идиомния израз "ще стане, но на Куковден", т.е. никога няма да стане, за нещо малко вероятно. Големият български етнограф Димитър Маринов предполага, че Куковден е наречен на (славянския, естествено) бог Кук. По-късно това предположение е отхвърлено от други етнографи, тъй като в митологията на другите славянски народи няма следи от такъв бог. Но този бог може да е присъствал в митологията на прабългарите (за траките, древни и елинизирани, е ясно, че такъв бог липсва). Съвременната историческа наука вече приема, че аспаруховите българи-оногхонтори са били около 300 хиляди, а не 15 хиляди, както се приемаше до скоро и е напълно естествено от тях да са останали толкова културни характеристики, колкото и от протославяните, ако не и повече. 

            В такъв случай можем да предположим, след Димитър Маринов, че Кук е бил прабългарският бог на злото, аналог на иранския Ахриман, християнския Сатана, мюсюлманския Шейтан. Всъщност, това са бивши богове, защото след като са се опитали да низвергнат съответния добър бог, те са победени и запратени в подземното царство. Интересен е обичаят при мюсюлманите по време на Хаджа да захвърлят по един камък на планината Арафат срещу бога на злото, Шейтана. Това съвпада с горната българска детска игра, при която децата хвърлят камъни (мади) по един камък, наречен "куко", това може да е образа на лошия прабългарски бог Кук. Мюсюлманската религия е късна (VII-ми век), създадена от волята на един човек (Мохамед) и включва в себе си много елементи от Стария и Новия Завет, както и религиозни представи от зороастризма. Представата за рая и ада, създадена още в V-ти век пр. н. е. от Заратуштра е усвоена от християни и мюсюлмани. Обаче, мюсюлманската представа за рая, ада и тънкото въже над тях е буквално повторение на зороастрийската, докато християнската е по-различна.  Следователно, обичаят да се хвърлят камъни по лошия бог би могъл да съществува и при народите, изповядващи някаква форма на зороастризъм, към които можем да причислим и прабългарите, съгласно все по-нарастващ обем данни. В покрепа на тази хипотеза може да посочим и една приемлива етимология за името на "лошия бог" при прабългарите. Кук може да се търси в посока към авестийската дума "àко" = "лошо, зло, проклето, вредно". От тук идва и названието "àко, àкано" в детския език. От същата основа можем да търсим и названието "куко" на гърнето, в което децата àкат. Всички тези езикови и митологични представи подкрепят (но не са достатъчни да докажат) съществуването на прабългарски бог на злото, наречен КУК, название близко до австийското "àко = лошо, зло".

 

       Б. В друга една детска игра от Пловдивско, преразказана в [Илия Зайков. Златка Асенова. Две петлета се скарали. Български народни игри за деца. Изд. Народна младеж. София. 1981, с. 72] са описани думи с древен, вероятно прабългарски произход. Названието на играта е "Пита, тали, буфта, рафта, пирон". Едно от децата ляга по корем, а другите застават над него и натрупват ръцете си върху него. Ръцете могат да се поставят в 5 положения: с дланта надолу (пита), с длан настрани (тали), ръката свита в юмрук (буфта), с пръстите надолу и леко разперени (рафта) и с показалци, които сочат към гърба (пирон, гвоздей). Децата скришом се наговарят за положението на ръцете и питат лежащото дете: "Пита, тали, буфта, рафта или пирон?" Ако лежащото дете отгатне, то става и на неговото място ляга друго, в противен случай става интересно. Ако положението на ръцете е било "буфта", стоящите отгоре започват да го бият с юмруци, като викат "буфта, буфта, буфта!". Ако положението е било "тали", стоящите отгоре започват да "го колят и режат", като викат "тали, тали, тали!". В положение "рафта" го ръфат и скубят. В положение "пита" се удрят шамари. Ако ръцете са били в положение "гвоздей", започват да го дупчат с показалците си. 

             Ясно е, че съдържанието на посочените неясни названия е описано по два независими начина, първо чрез съответното положение на ръката и второ, чрез действието, което се извършва. Поради това, може със сигурност да се заключи, че 

 

        "пита" = удряне на плесници. Съвпада с основата на старобългарската дума "питати" = изтезавам, измъчвам, запазена в руския език (питка = изтезание).

        "тали" = режене. Възможно е да има грешка в записа или фонетична П-Т трансформация. Думата е близка до основата на "палеш" = старобългарско (прабългарско) название на меч, което е усвоено от много съседни народи. От "палеш" идва и "палешник" = название на острия железен предмет, поставян в основата на ралото, който реже почвата при оране.  

        "буфта" = удряне. Съвпада с общоизвестното междуметие "буф !" с което се изобразява удар, сблъсък. Съвременният глагол "буфкам, да буфна" означава "нанасям масивен удар с нещо голямо - юмрук,  масивен предмет и др." 

         "рафта" = скубене, ръфане. Съвпада с основата на глагола "ръфам"= отскубвам със зъби.

 

          Употребата на формите рафта (вместо ръфане) и буфта (вместо буфкане) показва, че тези форми имат по-скоро разговорен характер, различен от стила на писмения старобългарски език. От този тип са и изразите от разговорната реч "хъката - мъката", "джаста - праста", "умната !", а също и неясния израз "оката, поката", с който старите ергени са викали (заедно с правене на нецензурни жестове) на Сляпата неделя срещу къщите на бащите, които не са омъжили дъщерите си за тях. Изразът "оката, поката" е известен и от една детска броилка: "аката, баката, чуката бе". Думата "хутата" в с. Самуилово означаваше "хвърляне, хвърляйки, като хвърли". 

        Някои от тези думи (буфта, рафта, хъката) имат ясна семантична основа (буф-ам, ръф-ам, хъкам - говоря с мъка, с прекъсване). Смисълът на други може да се предполага: оката-аката (окам - викам), чуката (чукам - нецензурно). Тези думи завършват с общата частица "-та", която играе роля на словообразователен суфикс. Този суфикс съвпада със старинния суфикс "-та" в старобългарските думи: страхота, работа, топлота, сирота, скрота, широта, длъгота, пягота, красота, юнота, тегота, гъстота. Същият суфикс се среща и при много старобългарски и прабългарски имена с неясно значение:  Енравота, Писота, Тихота, Левота, Босота, Домета, Белота, Добета, Барота. Всички тези наблюдения показват, че думите "пита, тали, буфта, рафта", а също и останалите изброени (хъката, умната, оката - аката, поката - баката, чуката, хутата) имат древен произход и може да са връстници на старобългарския език.

 

 

77777777777777777777777777777777777777777777777777 - добавка

 

В Календарни и митологични представи на населението от Тревненско [Архивен фонд на Даскалов, Богомил Христов (1876 - 1944), учител в гр. Трявна.  Окръжен държавен архив – Габрово. № 455/Инвентарен опис № 1. Инвентарни единици № 649 (IV-1ж)]:

         44. Когато децата видят първите лъчи на изгряващото Слънце, казват “Дядо Раю”(в българската митология на Слънцето се казва “Райко, Раю”, което вероятно идва от санскритското “радж” - цар. Има се пред вид, че Слънцето е главният бог, царят на боговете при прабългарите).

43. На Енювден се казва – “Дядо Еню отива с 12 кожуха за сняг”. (Има се пред вид 12-те месеца на годината, както и ключовото значение на Енювден – 22 юни, денят на лятното слънцестоене, разполовяващ годината на две части.)

48. Когато се роди нова Месечина казват “Сякнал се Месецът” (сякнал значи свършил. Има се пред вид, че предишният календарен месец вече е свършил и започва нов месец). 

49. Когато видиш нов Месец, погледни първо на комиите (неясен запис), тогава на човек, защото стават циреи (има се пред вид, че Месецът е почитан като втори по значение бог, чиято светлина може да влияе на хората). Всеки месец си има своя свещ (интервалът от началото до пълната Луна ?).

40. Дядо Боже – така наричат на детски език Слънцето или Луната. (№ 655, Речник на Тревненския говор. Част 3, с. 90) (!!!!). (това о остатък от религията на прабългарите, за които Слънцето и Месечината са главните богове).

42. Куковден – 29 февруари, веднаж на 4 години. Наречен е на бог Кук според Димитър Маринов (по-късно това предположение е отхвърлено от други етнографи).

 

Г. Детски говор от Тревненско [Архивен фонд на Даскалов, Богомил Христов (1876 - 1944), учител в гр. Трявна.  Окръжен държавен архив – Габрово. № 455/Инвентарен опис № 1. Инвентарни единици № 613-663] са описани множество детски думи:

 Ден – дюш = луллю-баллю

Кътсай – седни, сядай

Оп, оппала, оппа, оппай – стани, ставочкай

Хоппаранде – хайде, стани!

Папай – яж

Пепкай - спи

Кунки, пелки – ръце, ръчички

Тюття – няма го, загубило се!

Цап, цап – удрям по вода

Шурай, шуркай – ходи по малка нужда! Нашуркан = напикан. (родствено със “шурти”)

Акано – посрано

Апу – нещо, което се яде, което става за ядене

Апу – паразити по човек

Ба – съкращение от баба, бате

Бум! – падане

Гичка – съкращение за “главичка”

Вити гити! – завърти си главичката!

Ботка – игла

Боц! – игра с дете. Подай си пръсчето и го насочи срещу моя пръст!

Баче – коремче

Баа, Бейка – овца; Бау – куче; Бее – агне

Писи, писана – коте, котка

      

Възклицания от Тревненско за викане и гонене на домашни животни  [43]:

(Те са важни, защото понякога съдържат старинните названия на съответните животни, например “пис” е памирско название за “котка”)  

Къш – махни се кокошко!

Гър – махни се патко!

Чиба – махни се куче!

Тпрус – махни се котко!

Дбруц – махни се свиньо!

Тирют – махни се теле!  

Писи, писи – ела, котко!

Кучи, кучи – ела куче!

Ля, ля – ела краво, воле! (на други места "Гя, гя"!)

Па, па – ела патко!

Кът, кът – елате, пилета, кокошки!

Миси, миси – елате, мисирки (пуйки, фитки)!  

Тпру! – спри, коне!

Ъс (хъс !) – върни се назад, воле! Хъсни се = върни се назад, да хъсна = да върна назад.

 

ДОБАВКА:

 

Гуси, гуси (гъни, гъни) - ела свиньо (на албански гун - прасе, гуни миш- свинско месо)

Уш - махни се магаре (уш от осел - магаре)

Мочи, мочи - ела, магаре (моче - умалително от магаре)

 

 

мòдър  — син (за цвят, Брезнишко); пол. modry, чеш. modrý, сърбохърв. модар;