ЗА ЧЕТЕНЕТО НА ЕДИН РУНЕН НАДПИС ОТ МУРФАТЛАР – СЕВЕРНА ДОБРУДЖА

 

Иван Т. Иванов, М. Минкова

       

EURIKA. In honorem Ludmilae Donchevae-Petkovae. Издание на Националният исторически институт с музей при Българската академия на науките. В. Григоров, М. Даскалов, Е. Коматарова-Балинова - редактори. София, 2009. с. 297 - 299

 


Страница за прабългарите. Език, произход, история и религия в статии, книги и музика.

http://protobulgarians.com


 

            На западната стена на църква В4 при раннохристиянския, български скален манастир (X-ти в.), с. Басараб (Мурфатлар) – Северна Добруджа (Рашев 2006, 65) има рисунка на голям лабиринт, до който е изписан рунообразен текст (обр. 1). Означен като “рунически”, той и досега остава неразчетен (Barnea 1963, fig. 1, 2; 2; Barnea, Ştefănesku 1971, 203, fig. 55, 3; Kern 1983, 96, 101;Попконстантинов 1993, 157, № 32 и приведения там опит за четене на Е. Триарски; Рашев 2006, 65).

    

 

 Обр. 1. с. Басараб, Северна Добруджа. Надпис от скална църква В 4. X-ти век.

 

         Според нас, около 90 % от всички съдържащи се в надписа знаци съвпадат с руни, за които, повече или по-малко обосновано някои автори са предложили определени фонетични стойности (Турчанинов 1971, 71·; ; Добрев 2002), представени на таблица  1. На тази основа, е направен сполучлив прочит на руните от бронзовата розета от Плиска (Иванов 2006, 225-234; Иванов 2007, 104-110).

    В орхонските тюркски надписи,които се четат от дясно наляво, присъства знакът  - „м”. Същият знак, при това със същото фонетично съдържание ("м") стои и в началото на посочения надпис, но изписан в обратна посока. Това подкрепя избора за посоката на четене от ляво надясно.

        Фонетичното съдържание на текста на надписа, четен от ляво на дясно, е представено на обр.1.

        Първият (горен) ред заедно с отделената руна от долния ред гласи: “МОНОАР ИСОС КХС СhРЕ  Е”.

        Вторият ред гласи: “ЙООСИВАР  Е”.

        Наставката”ар”, която се среща двукратно (МОНОАР, ЙООСИВАР) може да е суфикс, означаващ груповост или родов суфикс, както в българския етноним (бълг + ар). Така е например при прабългарските каменни текстове (Бешевлиев 1981, 59,60,61, 62,63): Той (Корсис – надпис №  59) беше от рода Чакарар. 

Той (Негавонаис – надпис № 60) беше от рода Кубиар.

Той (Шун – надпис № 61) беше от рода Куригир. 

Той (....мой храненик –  надпис № 62) беше от рода ....дуар.

Той (.....жупанът – надпис № 63) беше от рода Ермиар (в Именника - Гостун от рода Ерми).

Стоящата пред този суфикс “ар” поредица от знаци трябва да изписва цяла дума. Това са думите “МОНО” (вероятно “монах”) и ЙООСИВ (вероятно “Йосиф” – християнско име, приемано при замонашване).

            Стоящото след първия суфикс “ар”  съчетание от знаци ИСОС вероятно изписва нова дума, която пред вид на мястото на надписа (раннохристиянски манастир) може да се тълкува като “Исус” – личното име на християнския бог. Двете руни , които стоят след името на християнския бог имат звуков еквивалент на “КХС” вероятно гърлено ХС, и могат да се приемат за еквивалент на сигнатурата  - “Христос”.

            Следващото съчетание  hРЕ  Е) съдържа думата СhРЕ, която  се свързва със старобългарската дума ÖhÐÚ (цяр, лекарство) и персийското chārä – “цяр, лекарство, помощ, сила, способност”. Производното bī-chāragī (بیچارگی) означава “безпомощност, безсилие, неспособност, нелечимост ”.

Предвид на ираноезичието на част от прабългарите, съчетанието СhРЕ  Е може да се преведе като “лекарство (сила, помощ) е”, където крайното “Е” съвпада с иранската форма за 3 л. ед. ч. на глагола „съм” - „е” (Пирейко 1976, 334). ЙООСИВ може да означава името на монаха, изписал руните.

В заключение, превода на този надпис гласи: ЗА МОНАХА ИСУС ХРИСТОС ЛЕКАРСТВО Е. ЙОСИФ Е или казано на съвременен български език би трябвало да звучи: Исус Христос е лекарство (сила, помощ) за монаха. Йосиф

 

 Таблица 1: Table I. Proto-Bulgarians runic signs and their phonetic content.

 

  

Литература:  

            Бешевлиев 1981: В. Бешевлиев. Прабългарски епиграфски паметници. С., 1981,

Добрев 2002: Добрев, П. Да изтръгнеш слово от камъка. За какво разказват свещените надписи на езика на Аспарух. ИК Галик, 2002

Иванов 2006: И. Т. Иванов. Изследване върху прабългарските названия на планетите-богове съгласно розетата от Плиска. Епохи - Велико Търново. Година XIV, 2006, бр. 1-2, с. 225-234

            Иванов 2007: И. Иванов. Изследване върху прабългарските названия на планетите-богове съгласно розетата от Плиска и раннохристиянски надпис от Северна Добруджа. Анали, 2007, бр. 1-3, с. 104-110

Пирейко 1976: Л. Пирейко. Талышко-русский словарь. М. 1976, 334

Попконстантинов 1993: K. Попконстантинов. Рунически надписи от средновековна България. – Studia protobulgarica et mediaevalia europensia. В чест на проф. В. Бешевлиев. В. Търново, 1993, 141-162

Рашев 2006: Р. Рашев 2006. Лабиринтът като символ през ранното средновековие в България и съседните страни. Археология, кн. 1-4, год. XLVII. 2006, с. 65-77

Турчанинов 1971: Г. Турчанинов. Памятники письма и языка народов Кавказа и Восточной Европе. Л.1971 г., с. 71. (Г. Турчанинов публикува интересен рунически надпис от Маяцкото градище транскрибиран като „алануй кан” – т.е. алански кан. )

Barnea 1963: I. Barnea. Reprezentarea labirintului pe monumentele rupesrte de la Basarabi (reg. Dobrogea). – SCIV, 14, 1, 1963, 189-195

Barnea, Ştefănesku 1971: I. Barnea, Şt. Ştefănesku. Bizantini, romani şi bulgari la Dunarea de jos (Din istoria Dobrogei, 3). Bucureşti, 1971.

Kern 1983: H. Kern. Labyrinthe. Erscheinungs-formen und Deutungen 5000 Jahre Gegenwart eines Urbilds. 2., durchgezehene und erweiterte Auflage. München, 1983.

 

An interpretation  of  the runic inscription from Basarabi (Murfatlar) North Dobrudzha.

Ivan T. Ivanov  Mariana Minkova

 

abstract

 

The authors offer a deciphering of the runic inscription placed on the western wall of the B 4-church of the medieval tenth-century Bulgarian rock monastery at Basarabi, North Dobrudzha. The inscription consists of two rows, each one containing 14 and 6 runes, respectively, and 1 isolated rune. The phonetic contents of runes (table I) were borrowed from Russian (G. Turchaninov) and Bulgarian (P. Dobrev) investigators and have been previously proven in the perusal of the Pliska bronze rosette runes. The upper row together with the isolated rune, from left to right, reads: “MONOAR ISOS KHS SÆRE E”. The second row reads: “YOOSIVAR E”. The suffix AR (MONOAR, YOOSIVAR) appears to has grouping function. We admit the following translation of each word: MONO – monk; ISOS KHS – Jesus Christ; SÆRE – a remedy, force, help (Iranian - chārä, Old-Bulgarian - ÖhÐÚ); E – is (the form for 3rd person singular for Iranian verb “to be”); YOOSIV – Joseph (a traditional monk’s name). In conclusion, the inscription reads: “For the monks, Jesus Christ is a remedy (help, force). Joseph”.

 

· Турчанинов публикува интересен рунически надпис от Маяцкото градище, транскрибиран като „алануй кан” – т. е. алански кан.