Името МЕНУМОРУТ може да е язвителен каламбур

 

Иван Танев Иванов

 

 http://protobulgarians.com

Страница за прабългарите. Език, произход, история и религия в статии, книги и музика.

     

          Във времето преди Симеон, земите на север от Дунава са били в границите на Първото българско царство. Известни са имената на много управители на тамошните български области: Салан, Лоборец, Ахтум, Чанадин, Глад, Менуморут, Гелу. Много данни за тях намираме в хрониката на анонимния секретар на маджарския крал Бела IV (1235—1270) по-известна като Gesta Hungarorum „Деяния на унгарците” (Anonymi Belae Regis notarii De gestis Hungarorum libery St. Endlicher. Rerum Hungaricarum monumenta Arpadiana. Leipzig, 1931; Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducem regumque stirpis Arpadianae gestarum, Budapestini, t. I, 1937). Имената на тези боляри, които са най-вероятно пратеници и близки на владетелския род в Плиска не са преведени.
        Меноморут (на румънски Menomorut, на унгарски Ménmarót, Menumoraut, Marót, Moraut ) е болярин от Първата българска държава, управител на голяма българска област през IX-X в. в Трансилвания (по български Загора) на север от р. Муреш или Марош (П. Коледаров, Политическа география на Средновековната българска държава I, 1979, 18; Г. Фехер, Паметниците на прабългарската култура. ИБАИ III, 1925, 72; П. Коледаров, цит. съч., 18, 20, 52, 56 и др; Й. Андреев и др., Кой кой е в средновековна България, С. 1994, 262–263; Т. Балкански. С българско име и с българска кръв. В. Търново, 1996). Управляваната от Меноморут област се е наричала Krişana с център крепостта Бихара. Съгласно посочената Анонимна унгарска хроника, Меноморут (Морут) ясно е декларирал своето българско самосъзнание: Menumorout ... per legatos proprios Bulgarica corde mandando” (Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducem regumque stirpis Arpadianae gestarum, Budapestini, t. I, 1937, p. 61).
        Наличието на българска власт в среднодунавските земи непосредствено преди идването на маджарите е описана в Хронографа по следния начин: „Земята, която лежи между Тиса и Дунав, завзел keanus magnus, дукът на България (най-вероятно Крум), дядо на вожда Салан (вероятно брат на Борис-Михаил и чичо на Симеон), чак до пределите на рутените (дн. русини) и поляците, и там населил славяни и българи. Земята пък, която се намира между Тиса и гората Игфон (Бихор), която лежи към Ердевелу (Трансилвания), от реката Морус (Марош) до реката Зомус (Самош), завзел вождът Морут, чийто внук е наречен от унгарците Менуморут поради това, че имал много жени (наложници?) (Христо Димитров. Българо-унгарски отношения през Средновековието. III глава. Унгарският фактор в политиката на цар Симеон от началото на X в., с. 50).
        Сведенията, предадени от подчертания текст позволяват изказването на следната хипотеза. Явно е, че боляринът Морут е съвременник на Крум, така както Салан (отвъддунавски български болярин от времето на Борис и Симеон) е внук на Крум. Внукът на Морут е бил наречен подигравателно Меноморут, защото като езичник е имал много (всъщност седем) жени. Най-вероятно, по стара българска традиция той е носил името на дядо си – Морут, а представката "мену" му е добавена към името за да се получи каламбур. Имайки пред вид смисъла на каламбура, би трябвало "мену" да значи „много”. И действително, на всички индоевропейски езици основата "мен" означава „много”. Явно е, че Менуморут не е на унгарски език (който не е индоевропейски), а най-вероятно на езика на самите прабългари. В такъв случай смисълът на каламбура Меноморут може да се търси на основа на индоевропейските, най-вече ирански езици.
        Каламбурът вероятно се основава на факта, че в някои индоевропейски езици думите за "кобила" и "кон" произлизат от един и същи корен, като думата за "кон" означава и „мъж, мъжествен”. Морут вероятно означава „мъжествен” и идва от иранското и староперсийско marikas (мъж, мъжествен), авестийско maryas (мъж, мъжко животно), родствено със санскритското máryas (млад мъж, жребец). Тези думи произлизат от протоиндоевропейското *mark-, *marhaz (кон) (староанглийски mere, miere, mearh), галски markos, уелски march, шотландски mere, meir, mear, холандски merrie, немски Mähre,шведски märr (кон, мъжки кон, жребец). При някои индоевропейски езици думите за "кон" и "кобила" звучат почти еднакво: на старогермански *marhijō (кобила, женски кон), от тук на английски mare, холандски merrie - кобила. В такъв случай смисълът на каламбура се състои в това, че първоначалното име Морут (мъжествен) е променено на Мену Морут (много кобили). Например, на съвременен английски "много кобили" е many mares и като се смени окончанието за мн. число "s" с типичното окончание
„т” за множествено число в източноиранските езици получаваме почти същото звучене - МЕНУ МОРУТ. Явно, твърде язвителен е бил хуморът на българите от IX-ти век, но не вярвам самият Морут да се е обиждал от този хумор.
    24 януари 2015