КИТАЙСКИЯТ КАЛЕНДАР И ПРАБЪЛГАРСКИТЕ ЖИВОТИНСКИ НАЗВАНИЯ НА ГОДИНИТЕ

 Иван Танев Иванов  

 


Страница за прабългарите. Език, произход, история и религия в статии, книги и музика.

http://protobulgarians.com


           

Безспорно е, че прабългарите са имали оригинален календар, по всичко изглежда близък или еднакъв с календара на Енох, известен в района на Кавказ и Близкия Изток няколко века пр.н.е. Този календар е основан на представата, характерна за древните сапейски народи в Близкия Изток, че за една година Слънцето, главният бог,  преминава през четири възрасти – детство, юношество, зряла възраст и старост. Периодът 21-25 декември се чества като време на смъртта на старото и раждане (възраждане) на новото Слънце. В съответствие с тази представа календарът е от слънчев тип с годишно начало в деня на зимното слънцестоене и един извънкалендарен ден, което позволява годината да се раздели на четири тримесечни сезона с еднаква продължителност. Най-голямото предимство на този блестящо изобретен календар е, че разпределението на дните по дати и седмици е едно и също за всяка година. Този календар може да е изобретен от прабългарите или да е усвоен и усъвършенстван от тях през кавказкия им период. Независимо от това, фактът, че те са ползвали такъв перфектен календар говори много за нивото на техните астрономически и практически познания за света.

В същото време прабългарите от Дунавска България ползват и един нов календарен елемент, който е непознат за календара на Енох. Това е групирането и броенето на годините в групи от по една дузина с животински названия на отделните години в дузината. Много автори погрешно представят това броене на годините на дузини като календар. Фактически, това е само един елемент, даже незначителен елемент на прабългарския календар. Подобно групово отброяване на годините  има  и в римо-византийската 15-годишна циклова система за индикация на годините "индиктион", която използва числителни бройни названия за всяка година в цикъла. 12-годишният животински цикъл на броене на годините в прабългарския календар има много общо с изключително сложния и древен (III-то хилядолетие пр. н. е.) начин за броене на предмети, дни, месеци и години при древните китайци, който през първите векове на н.е. (V-VII в.) е усвоен напълно или частично от повечето съседи на китайците. Тъй като е напълно възможно, прабългарите, както и много други народи, да са заимствали този елемент на своя календар, пряко или косвено от китайците, в настаящата статия се прави опит да се опише произхода и същността на този китайски начин за групиране и броене и се анализира възможността и времето на неговото евентуално усвояване от прабългарите.

            Основите на китайския календар са заложени в началото на 2-то хилядолетие пр. н.е. с възникване на държавата на династията Ин (Шань - XVIII-XII век пр. н.е.). Още по това време инците имали специално обучени хора, наречени "шъ" - летописци и "у" - гадатели, които съставлявали част от духовната аристокрация на страната. Те съответстват на колобрите при прабългарите. Летописците водели записки за държавните дела и небесните явления и предсказвали събитията чрез гадаене по нагрята черупка от костенурка. Гадателите умеели да пеят, играят, да свирят на различни музикални инструменти, да лекуват болни. От тях са останали т.н. гадателни кости с йероглифни надписи, по които се съди за началния вид на китайския календар и неговото развитие. Както при всички древни народи със свой календар, китайците възприемат лунния кръговрат като естествен природен "часовник" за отмерване на времето. Китайската лунна година е имала 12 лунни месеца (около 355 дни), като всеки месец съдържа три декади (десетици) дни. Всяко денонощие съдържало по 12 часа, а всеки час - по 120 китайски "минути" [Димитров, Л. История на древнокитайската култура. Наука и изкуство. София, 1966, с. 97, 225; Умленски В., Шкодров В., Запрянова А. Времето и календарния проблем. Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", БАН, С. 205, с. 71]. По този начин древните китайци влагат в своя календар числови съотношения, които са кратни на 10 и 12. В тази връзка инците използвали десетичния и дванадесетичния цикъл за изброяване на изминалите дни. Знаците на десетичния цикъл са открити самостоятелно или в комбинация с тези на дванадесетичния цикъл при т.н. календарни таблички върху гадателни кости от първите векове на династията Ин (Шань). 

            Десетичният цикъл се наричал "сюн" - десетица, декада. В една календарна табличка имало шест декади и затова тя се наричала "лиу-сюн" - шестдекадна, т.е. 60 дни. По този начин 60 дни съставляват един цикъл (шестдесетичен цикъл), обхващащ два лунни месеца. На китайски "юе" означава Месечина (Луна) и календарен месец. От самото начало и до днес месеците са номерирани с поредни числа  (втори, трети, четвърти и т.н. до 12-ти), с това изключение, че първият месец е наричан "джън-юе" - главен месец. Това правило съвпада с названията на прабългарските месеци, които също са номерирани с поредни числителни (тутом - втори, читем - трети, твирем - четвърти и т.н.), а първият месец е наречен "алтом" - преден, главен. Със сигурност такива 60-тични цикли са използвани през епохата на династията Жу, в частност в т.н. Проленти и зимни анали. Първоначално 60-тичната бройна система е прилагана само за номерация на дните, а годините са номерирани в нерегулярни интервали с начало поемането на властта от поредния владетел или понякога регентство. Това е обичайна практика, известна при много други древни народи - египтяни, перси, индийци, римляни, вероятно и прабългари.  

            Китайският календар е усъвършенстван в течение на времето. В началото недостигът от 10-тината дни до пълната слънчева година (около 365 дни) е компенсиран с добавка на един нов месец на всеки три години, после с добавка на два месеца на всеки пет години. В VII-VI-ти век (около 200 години преди гърците) се стига до идеалното (Меноново) съотношение, като на всеки 19 години са добавяни по 7 допълнителни месеца. В епохата на династията Джоу (XII-VIII-век пр.н.е.) китайските астрономи са изчислили периода на обиколка на Юпитер по еклиптиката (около 12 години) и датата на зимното слънцестоене (11-я месец). Ето защо този месец бил приет за начало на китайската календарна година [Димитров, Л. История на древнокитайската култура. Наука и изкуство. София, 1966, с. 226]. Всички данни сочат, че прабългарската нова година също е започвала в деня на зимното слънцестоене. 

           Важна промяна на календара китайците предприемат по времето на династията Западен Хан (202 г. пр. н.е. – 8 г. сл. н.е.) или малко по-рано, през периода на Воюващите държави, когато китайският 60-тичен цикъл започва да се изполва и за номериране на годините. С това китайският календар получава завършен вид. Той си остава лунен с интеркалация на допълнителни месеци по най-съвършената схема на Менон. Неговата характерна особеност обаче е 60-тичния цикъл на номерация на годините и дните, вътре в който се съдържат един 10-тичен и един 12-тичен цикъл. В този си завършен вид, в края на 6-ти век сл. н. е. китайският календар се прехвърля в Япония, където официалното му използване в пълен вид започва от 604 г. Използва се в цялостен вид още и в Корея и Виетнам. Приблизително по същото време се появяват данни за използване на елементи от този календар при ранните тюрки, тохарите и иранските народи на Средна Азия.

 

  Табл. 1. Названия на десетте небесни ствола в календарната декада и техния смисъл според по-късната теория на елементите.

 

 

Китайско название

Японско название

Koрейско название

Виетнамско название

Първи показалец

Втори показалец

Oньоми

Kуньoми

1

jiǎ

           

kinoe

gap

giáp

ян

дърво

2

otsu

kinoto

eul

ất

ин

3

bǐng

hei

hinoe

byeong

bính

ян

огън

4

dīng

tei

hinoto

jeong

đinh

ин

5

bo

tsuchinoe

mu

mậu

ян

земя

6

ki

tsuchinoto

gi

kỷ

ин

7

gēng

kanoe

gyeong

canh

ян

метал

8

xīn

shin

kanoto

shin

tân

ин

9

rén

jin

mizunoe

im

nhâm

ян

вода

10

guǐ

ki

mizunoto

gye

quý

ин

 

В завършен вид китайският 60-тичен цикъл за отброяване на дните и годините се образува с помощта на три реда от променливи показалци (индекси), първият от които има само две стойности (ян-Месечина и ин-Слънце), вторият пет стойности (табл. 1) и третият – 12 стойности  (табл. 2). Вторият ред показалци според  китайската традиция се наричат “небесни стволове”, а според европейската философска мисъл – „елементи”, това са дърво, огън, земя, метал и вода. В същност, представата за т.н. пет основни градивни елемента на природата (дърво, огън, земя, метал и вода) (теорията у-син) и за диалектичния дуализъм ин-ян (Слънце-Месечина) се оформя окончателно около IX - VIII-ми век пр. н. е. [Димитров, Л. История на древнокитайската култура. Наука и изкуство. София, 1966, с. 127]. Китайците наричат третия ред показалци “земни клонове” и ги обозначават с названия на животни. Понякога първите два реда от показалци се обединяват в един, съдържащ 10 стойности, това са същите 5 елемента, всеки един от които трае по 2 години (табл. 1). Всъщност, това е древната декада от календарните таблички и гадателните костички. Най-малкото общо кратно на 10 и 12 е 60, което оформя един цикъл от 60, съдържащ 6 цикъла от елементи и 5 животински цикъла. Ако използваме цикъла за отброяване на години, първата година на цикъла ще има същите показалци (ян, дърво и плъх), както и 61-та година, която е всъщност първата година на следващия цикъл (табл. 3).  

 

Фиг. 2. Названия на дванадесетте земни клона в древната 12-тична календарна дузина.  

 

Китайско

название

Японско название

Корейско

название

Виетнамско

название

Животинско обозначение

Оньоми

Куньоми

1

-цзи

shi

ne

ja

Мишка (鼠) -шу

2

chǒu -чоу

chū

ushi

chuk

sửu

Вол (牛) - ню

3

yín -ин

in

tora

in

dần

Тигър (虎) -ху

4

mǎo -мао

u

myo

mẹo/mão

Заек (兔) -ту

5

chén -чън

shin

tatsu

jin

thìn

Дракон (龍) - лун

6

-съ

shi

mi

sa

tỵ

Змия (蛇) - ше

7

go

uma

o

ngọ

Кон (馬) -ма

8

wèi -уей

mi или bi

hitsuji

mi

mùi

Овца (羊)-ян

9

shēn -шън

shin

saru

shin

thân

Маймуна (猴)-хоу

10

yǒu

tori

yu

dậu

Кокошка (雞) - цзи

11

-сюй

jutsu

inu

sul

tuất

Куче (狗)-гоу

12

hài -хай

gai

i

hae

hợi

Свиня (豬)-чжу

 

Например, 1984 г. е първата година на 78-я (по други данни 77-я) 60-годишен цикъл, който продължава до 2043 г. Това означава, че китайците са приели, че първата година на 1-я цикъл е 2697 (2637) г. пр. н.е. Приема се, легендарният император Хуан-ди в 2637 г. пр. н.е. уж създава китайския календар. 

 

Фиг. 3. Китайски начин на номерация при 60-тичния цикъл.  

 

Китайско название

Koрейско название

Японско

название

Виетнамско название

Българско

название

1

jiǎ-zǐ

gapja

kōshi(kasshi)/kinoe-ne

Giáp Tý

Ян-Дърво-Плъх

2

yǐ-chǒu

eulchuk

itchū/kinoto-ushi

Ất Sửu

Ин-Дърво-Вол

3

bǐng-yín

byeongin

heiin/hinoe-tora

Bính Dần

Ян-Огън-Тигър

4

dīng-mǎo

jeongmyo

teibō/hinoto-u

Đinh Mão

Ин-Огън-Заек

5

wù-chén

mujin

boshin/tsuchinoe-tatsu

Mậu Thìn

Ян-Земя –Дракон

6

jǐ-sì

gisa

kishi/tsuchinoto-mi

Kỷ Tỵ

Ин-земя-Змия

7

gēng-wǔ

gyeongo

kōgo/kanoe-uma

Canh Ngọ

Ян-Meтал-Кон

8

xīn-wèi

shinmi

shinbi/kanoto-hitsuji

Tân Mùi

Ин-Meтал-Овца

9

rén-shēn

imshin

jinshin/mizunoe-saru

Nhâm Thân

Ян-Вода-Маймуна

10

guǐ-yǒu

gyeyu

kiyū/mizunoto-tori

Quý Dậu

Ин-Вода-Петел

11

jiǎ-xū

gapsul

kōjutsu/kinoe-inu

Giáp Tuất

Ян-Дърво-Куче

12

yǐ-hài

eulhae

itsugai/kinoto-i

Ât Hợi

Ин-Дърво-Свиня

13

bǐng-zǐ

byeongja

heishi/hinoe-ne

Bính Tý

Ян-Огън-Плъх

14

dīng-chǒu

jeongchuk

teichū/hinoto-ushi

Đinh Sửu

Ин-Огън-Вол

15

wù-yín

muin

boin/tsuchinoe-tora

Mậu Dần

Ян-Земя-Тигър

16

jǐ-mǎo

gimyo

kibō/tsuchinoto-u

Kỷ Mão

Ин-Земя-Заек

17

gēng-chén

gyeongjin

kōshin/kanoe-tatsu

Canh Thìn

Ян-Метал-Дракон

18

xīn-sì

shinsa

shinshi/kanoto-mi

Tân Tỵ

Ин-Метал-Змия

19

rén-wǔ

imo

jingo/mizunoe-uma

Nhâm Ngọ

Ян-Вода-Кон

20

guǐ-wèi

gyemi

kibi/mizunoto-hitsuji

Quý Mùi

Ин-Вода-Овца

21

jiǎ-shēn

gapshin

kōshin/kinoe-saru

Giáp Thân

Ян-Дърво-Маймуна

22

yǐ-yǒu

eulyu

itsuyū/kinoto-tori

Ất Dậu

Ин-Дърво-Петел

23

bǐng-xū

byeongsul

heijutsu/hinoe-inu

Bính Tuất

Ян-Огън-Куче

24

dīng-hài

jeonghae

teigai/hinoto-i

Đinh Hợi

Ин-Огън-Свиня

25

wù-zǐ

muja

boshi/tsuchinoe-ne

Mậu Tý

Ян-Земя-Плъх

26

jǐ-chǒu

gichuk

kichū/tsuchinoto-ushi

Kỷ Sửu

Ин-Земя-Вол

27

gēng-yín

gyeongin

kōin/kanoe-tora

Canh Dần

Ян-Метал-Тигър

28

xīn-mǎo

shinmyo

shinbō/kanoto-u

Tân Mão

Ин-Meтал-Заек

29

rén-chén

imjin

jinshin/mizunoe-tatsu

Nhâm Thìn

Ян-Вода-Дракон

30

guǐ-sì

gyesa

kishi/mizunoto-mi

Quý Tỵ

Ин-Вода-Змия

31

jiǎ-wǔ

gapo

kōgo/kinoe-uma

Giáo Ngọ

Ян-Дърво-Кон

32

yǐ-wèi

eulmi

itsubi/kinoto-hitsuji

Ất Mùi

Ин-Дърво-Овца

33

bǐng-shēn

byeongshin

heishin/hinoe-saru

Bính Thân

Ян-Огън-Маймуна

34

dīng-yǒu

jeongyu

teiyū/hinoto-tori

Đinh Dậu

Ин-Огън-Петел

35

wù-xū

musul

bojutsu/tsuchinoe-inu

Mậu Tuất

Ян-Земя-Куче

36

jǐ-hài

gihae

kigai/tsuchinoto-i

Kỷ Hợi

Ин-Земя-Свиня

37

gēng-zǐ

gyeongja

kōshi/kanoe-ne

Canh Tý

Ян-Метал-Плъх

38

xīn-chǒu

shinchuk

shinchū/kanoto-ushi

Tân Sửu

Ин-Meтал-Вол

39

rén-yín

imin

jin'in/mizunoe-tora

Nhâm Dần

Ян-Вода-Тигър

40

guǐ-mǎo

gyemyo

kibō/mizunoto-u

Quý Mão

Ин-Вода-Заек

41

jiǎ-chén

gapjin

kōshin/kinoe-tatsu

Giáp Thìn

Ян-Дърво-Дракон

42

yǐ-sì

eulsa

itsushi/kinoto-mi

Ất Tỵ

Ин-Дърво-Змия

43

bǐng-wǔ

byeongo

heigo/hinoe-uma

Bính Ngọ

Ян-Огън-Кон

44

dīng-wèi

jeongmi

teibi/hinoto-hitsuji

Đinh Mùi

Ин-Огън-Овца

45

wù-shēn

mushin

boshin/tsuchinoe-saru

Mậu Thân

Ян-Земя-Маймуна

46

jǐ-yǒu

giyu

kiyū/tsuchinoto-tori

Kỷ Dậu

Ин-Земя-Петел

47

gēng-xū

gyeongsul

kōjutsu/kanoe-inu

Canh Tuất

Ян-Meтал-Куче

48

xīn-hài

shinhae

shingai/kanoto-i

Tân Hợi

Ин-Meтал-Свиня

49

rén-zǐ

imja

jinshi/mizunoe-ne

Nhâm Tý

Ян-Вода- Плъх

50

guǐ-chǒu

gyechuk

kichū/mizunoto-ushi

Quý Sửu

Ин-Вода-Вол

51

jiǎ-yín

gapin

kōin/kinoe-tora

Giáp Dần

Ян-Дърво-Тигър

52

yǐ-mǎo

eulmyo

itsubō/kinoto-u

Ất Mão

Ин-Дърво-Заек

53

bǐng-chén

byeongjin

heishin/hinoe-tatsu

Bính Thìn

Ян-Огън-Дракон

54

dīng-sì

jeongsa

teishi/hinoto-mi

Đinh Tỵ

Ин-Огън-Змия

55

wù-wǔ

muo

bogo/tsuchinoe-uma

Mậu Ngọ

Ян-Земя-Кон

56

jǐ-wèi

gimi

kibi/tsuchinoto-hitsuji

Kỷ Mùi

Ин-Земя-Овца

57

gēng-shēn

gyeongshin

kōshin/kanoe-saru

Canh Thân

Ян-Meтал

58

xīn-yǒu

shinyu

shin'yū/kanoto-tori

Tân Dậu

Ин-Meтал-Петел

59

rén-xū

imsul

jinjutsu/mizunoe-inu

Nhâm Tuất

Ян-Вода-Куче

60

guǐ-hài

gyehae

kigai/mizunoto-i

Quý Hợi

Ин-Вода-Свиня

         

                 По всичко изглежда, древните китайци са конструирали вътрешния си 12-годишен животински цикъл без да имат пред вид вече съществуващата 12-тична бройна система, създадена в Месопотамия. Остатък от тази бройна система са днешните понятия дузина (12 предмета), посочените вече 12 зодиакални съзвездия, 12 часа във светлата и 12 часа в тъмната част на денонощието, 12 светии в Стария завет, 12 ученика и апостола в Новия завет, 12 х 5 минути в един час, 12 х 5 секунди в минутата и мн. др. В по-ново време 12-тичната бройна система не успява да се наложи и е заменена с десетичната бройна система, която стои в основата на съвременната цивилизация.  Изборът на китайците да ползват едновременно два независими цикъла за своите календарни измервания, един 10-тичен и втори 12-тичен е най-вероятно тяхно изобретение. Това би могло да стане, например, по чисто утилитарни съображения, основани на факта, че една година съдържа 12 цели лунни месеца, а всеки месец съдържа по (около) 30 дни. Подразделяйки годината на 12 месеца, денонощието на 12 часа, а китайския "час" на 120 китайски "минути",  китайците фактически изобретяват 12-тичната бройна система. По този начин древните китайци, подобно и независимо от шумерите и акадците, също достигат до идеята за 12-тична бройна система. Успоредно с това, китайците използват и елементи от 10-тичната бройна система - декадата, като вместват три декади от дни в един месец и шест декади (т.е половин дузина) в два месеца. Съществуват и хипотези, при това от китайски автори, че древните китайци са заимствали 12-тичната бройна система от месопотамците.

            Сигурно е обаче, че до първите няколко века на н.е., китайците не са познавали зодиака, т.е., системата от 12 съзвездия, в които пребивава всяко едно подвижно небесно тяло – планета. Представата за 12-те зодиакални съзвездия възниква в Месопотамия, Иран и Индия и става достояние на китайците едва в началото на н.е. с посредничеството на някакъв, неустановен засега, средноазиатски ирански народ. Т.е, народ родствен на прабългарите (а защо не и самите прабългари -да подкрепим оптимизма си с бронзовата розета от Плиска и и известното почитание на прабългарите на Слънцето и Месеца Названия на прабългарските богове-планети). Едва след това китайците са започнали да свързват 12-те животински названия в 60-годишния си календарен цикъл с 12-те зодиакални съзвездия по Еклиптиката - небесния път на Слънцето, Месеца и 5-те видими с просто око планети. Т.е, 12-те китайски животински названия на дни и години вече стават и китайски названия на небесни съзвездия, подредени по Еклиптиката. Особено важно е това, е че след като научават за Зодиака, китайците свързват началото на техния 12-тичен цикъл от животински названия (Мишка) с онова зодиакално съзвездие, което (приблизително) съвпада със зимното слънцестоене. По-нататък ще видим, че този блестящ избор фактически повтаря направения преди 2000 години от древните китайци избор на 12 животни в зависимост от ролята на самите животни в отделните годишни сезони.   

            Друг е въпросът кога възникват названията на отделните елементи на декадата и дузината. Елементите на декадата си имат свои древни названия (Табл. 1) и по-късно (IX - VIII-ми век пр. н. е.) те са свързани с т.н. "основни природни елементи - земни клони" - дърво, огън, земя, метал и вода.  Начинът на подреждане на тези елементи се обяснява с това, че всеки предходен елемен поражда стоящия след него. Например, водата поражда дървото, дървото поражда огъня, огънят поражда земя (пепел), земята поражда метала и т.н. Данните за това кога се налагат животинските названия на елементите от 12-тичния цикъл и защо е избран такъв ред от животни са противоречиви. Сигурно е обаче, че това е станало преди II-ри век пр. н.е., когато китайския календар придобива окончателен вид. Най-вероятно, подобно на названията от декадата, тези названия  са също много древни и оригинално китайски (Табл. 2). Трудно е да се повярва на някои хипотези, че тези названия са възприети от съседни чергарски народи в по-късно време. По-скоро обратното е вярно, съседните народи възприемат цялостно или частично китайските календарни понятия, като в много случаи ги калкират на своя си език, без да променят същността и подредбата на елементите от двете циклични системи (Табл. 2, 4). Съгласно множество данни, това възприемане става в периода VI - VII -ми век сл.н.е., което е с около 8 века след като китайската календарна система добива завършен вид в самия Китай. Това всъщност е периодът на възникване на множество нови държави около Китай (Япония, Корея, Тюркския каганат, Виетнам), в които се е породила нужда от точни календарни измервания. По-ранните хуни (III -II-ти век пр. н.е.), които са предци на тюрките, са прониквали многократно в Китай с цел грабежи но не са имали трайна държава и съответно нужда от точен календар. Изтласкани от китайците на запад, те достигат след три века Европа, където отново създават военно-племенна организация от грабителски тип без да оставят сведения за точен календар. 

                 

Табл. 4. Животински названия  на  годините  при  някои  тюркски  народи и  средновековните монголи (по данни на д-р Ж. Войников)

 

 

 

на годината

Древни

тюрки

 

Чуваши

Башкири

Кипчаки

Кримски татари

Хакаси

 

Караимци

Монголи

 

Значение

 

 

1

Сучган

 

Кушак

койак

Съсkан

Съчкъан

Съччан

Куске – чълъ

 

Съчкъан

Хулгана жил

 

Мишка

 

2

Од

 

Ене, Вакар

Хъйър

Инек

Съгър

Нек – чълъ

 

Съгър

Ухор жил

Вол

 

3

Барс

 

Парас

Баръс

Арслан

Баръс

Тулугу – чълъ

(лисица)

Парс

Барс жил

Планински тигър

 

 

4

Тавъшган

 

Мулкач

Куян

Къоян

Тавшан

Хозан – чълъ

 

Къоян

Туулай жил

 

Заек

 

 

5

Нек

 

Араслан

Ъйлъу,

Лу,

Аждаха

Асдерхан

Улув лу (Аждерха)

Килеск – чълъ

(гущер)

Улув

Улу жил

 

Дракон

 

6

Йълан

 

Джелен

Йълан

Сазагъан, Дилан

Йълан

Чълан – чълъ

 

Йълкъъ

Могай жил

 

Змия

 

 

7

Йонд

 

Ут

Йълkъ

Ат

Ат

Чълръ – чълъ

 

Йълкъъ

Морин жил

 

Кон

 

 

8

Кой

 

Сурах

Куй

Хой

Къой

Кизи – чълъ

(човек)

Къой

Хонин жил

 

Овца

 

9

Бичин

 

Песин

Маймъл

Маймун

Маймун, Мечин

Хой – чълъ

(овца)

Мэчин

Мэчин жил

 

Маймуна

 

10

Такагу

 

Чах

Тауъk

Таукъ

Тавук

Татах – чълъ

 

Тавукъ

Тахла жил

Петел

 

 

11

Ит

 

Йъта

Эт

Ит

Ит (Копек)

Адай (Турна) - чълъ,

Ит

Нохай жил

 

Куче

 

 

12

Тонгус

 

Съсна

Дунгъз, Сусkа

Тонгъуз

Домуз (Чочкъа)

сосха - чълъ

Къабан

Гахай жил

Глиган

 

 

             За  първи  път  годишно название  от 12-тичния животински цикъл при ранните тюрки  (табл. 4) се  среща  в  т.н. Бугутски  надпис, където  се  споменава  годината  на  заека – 571 г. /СК-НЭРМ - http://uighur.narod.ru/uigur2/article36.html. В  късните  (VI-ти век) тохарски  текстове  се  споменават  названия  на  животни  от  същия 12-тичен годишен цикъл, но  те  са  изцяло  тохарски  и  са  различни  от  прабългарските. Възможно  е  да  са  по-късно  китайско  или  тюркско  влияние. В откритите в края  на 30-те години на ХХ век документи в планината Муг (Таджикистан - VIII-IХ в.) се съобщават календарни термини, подобни на тези в прабългарския календар, например: ”в годината на тигъра, шести месец, петнадесети ден” [Фрейман. Документи от планината Муг]. Омелян Прицак [Българският именник и езикът на протобългарите. Висбаден, 1955] цитира китайска география от Х в., която препредава сведения от изчезнал труд от VII в., че китайски пътешественици били удивени от факта, че 12 годишния животински цикъл е използван (най-вероятно заимстван) за календарни цели от жителите на областта между Самарканд  и  Бухара. Изказваните твърдения [В. Цыбулски. Календары и хронология стран мира. М. 1982], че през II-ри век пр. н.е. китайците възприемат 12-годишния животинския цикъл от народите на Централна Азия очевидно не отговарят на истината. Също невярна е и хипотезата на Ирина Захорова, че този цикъл е създаден от саките и отразява техния зверинен художествен стил. Също така, предположението на   някои  западни автори (Питър  Буудберг, А. Габен),  че  12-годишният животински цикъл календарът  е  бил  първоначално  хунски, в  последствие  зает  от  китайците (Империята Хан), също не  може да намери  потвърждение

         Ясно е, че тази свръхсложна и твърде добре усъвършенствана система за номерация на дни и години в групи от по 60, практикувана още преди 4000 години, е чисто китайско изобретение. След VII-ми век японците възприемат  тази система изцяло, като запазват или фонетично приспособяват към своя език повечето от нейните названия. Същото се отнася и за корейците и виетнамците. В своите многобройни календарни системи индо-ариите от Северна Индия възприемат само 60-тичния цикъл за групиране и номериране на годините. Те обаче изоставят тристепенното вътрегрупово индексиране и започват да номерират (назовават) всяка година от цикъла с отделно име, извеждано от тяхната религиозна практика. Други народи възприемат само вътрешната 12-степенна система за индексация, съответстваща на третия показалец – земните клонове или животни. Това са някои алтайски народи (тюрки, уйгури, хакаси, манчжури), тибетци, хорезмийци, согдийци, алани и прабългари и някои угро-фински народи от Западен Сибир. Интересно е, че при теленгитите, тюркски народ, обитаващ Алтай, както и при ранните монголци, 12-годишния животински цикъл е непознат до средновековието. Тези данни показват, че съседните на китайците народи са заимствали китайската система за номерация на годините в различна степен, независимо едни от други и по различно време.

        За чисто китайският произход на животинските названия в 12-тичния китайски цикъл може да се приведат още много доводи. Животинският цикъл обяснява ролята на всяко едно от изброените животни като функция на годишното време за древните китайци, но не и за северните номади. По всичко изглежда, тази поредица от животински названия най-напред е отброявала лунните месеци в някое от стотината княжества на древен Китай. По-късно, тези месечни названия не са се наложили в цялата държава, но са останали да се ползват под друга форма. Даже някои български специалисти по календарния проблем [Умленски В., Шкодров В., Запрянова А. Времето и календарния проблем. Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", БАН, С. 205, с. 73] директно заявяват, че китайците са използвали 12-те животински названия не само като названия на години, но и като месечни названия. И наистина, ако вземем пред вид факта, че първоначално китайската година е започвала около момента на зимното слънцестоене, то последното животно от цикъла - глигана (прасето) отговаря на началото на зимния сезон, когато се коли прасе за снабдяване на семейството с висококалорична храна през идващите студени зимни месеци. Прасето е и жертвата и може би поради това върху гадателните кости годината се нарича с няколко имена: "ниен" (година), "съ" (жертвоприношение) и др. Първото животно от цикъла е мишка и това название показва сериозния проблем, който създават мишките през зимните месеци, когато в къщата има запасено много зърно, месо и др. храни. Следващото животно е вола, това е в съгласие с ролята на това животно за сеитбата на ориз в Китай, която фактически започва през григорианския месец февруари (в днешно време това е китайската Нова година). Змията отговаря на топлия годишен сезон, когато тези студенокръвни влечуги стават максимално подвижни и опасни за хората. Овцата (козата) отговаря на месеца, когато малките агънца и козлета се отбиват и семейството може да се храни с мляко. Месецът на петела (пилето) идва, когато излюпените рано на пролет пиленца порастват и стават годни за храна. Маймуната (по китайски "шен" - синоним на "радост, веселие" в много азиатски езици) отговаря на месеца, когато зърното и плодовете са прибрани и идва ред на сватбите. Този ред от животни, характерен за климатичните условия и начин на живот на инците, един типичен земеделски народ, подкрепя китайския произход на животинския цикъл. Този ред не би бил подходящ за народи, които орат и сеят пшеница и ечемик, което става основно през есента, но е възможно и през пролетта. Този ред е съвършенно чужд и неестествен за номадските народи, живеещи основна на север от Китай. Не може и да се мисли, че протомонголи, хуни или тюрки ще орат с волове пред февруари-март при -30оС студ. По начало волът не е способен да преживява такива зимни условия. Освен това, едва ли мнозинството от северните номади някога са виждали волове и маймуни, за да ги включат в цикъла. За разлика от тези животни, множеството дребни гризачи, характерни за тундрата отсъстват от китайския животински цикъл. От всичките 12 животни на този цикъл, драконът е единственото митологично същество, при това основен персонаж в китайската митология. Това е сериозна подкрепа за китайския произход на цикличните названия и се обяснава с наличието на голям китайски празник, посветен на това митично същество. Отсъствието на вълка - племенният тотем на тюрките, също говори против създаването на животинския цикъл от северните номади. 

         В последните 30 години у нас доби популярност твърде смелата хипотеза (Й. Вълчев, Б. Рогев, П. Добрев), че 12-тичния цикъл от животински названия на годините е създаден от прабългарите през бронзовата епоха, а после е усвоен от китайците.  По-реален е въпросът кога и как прабългарите са заимствали тези названия, пряко от китайците или с посредничеството на междинни народи - тюрки, алтайци, тохари, иранци. Въпреки, че подобни термини в миналото и сега имат международен характер и не могат да служат като сигурен етнически белег (виж табл. 1, 2 и 4), често от посочените прабългарски названия се правят спекулативни изводи. Унгарският историк Микола и българският проф. Моско Москов [Йожеф Микола. Тюркско- българското летоизчисление сп. ”Минало”, 1914, кн. 2; Моско Москов, 1988] причисляват прабългарските названия на 12-годишния животински цикъл към групата на съответните тюркски животински названия, за чиято първооснова те приемат китайския циклов календар. Друг  унгарски  историк [Геза Фехер. Именникът на българските ханове – летоизчислението на прабългарите.  Годишник  на  Народния  музей, 1922-25] допуска, че  прабългарите са  заели 12-годишния животински цикъл направо от китайците и много преди тюрките поради което съществуват различия между тюркските и  прабългарските названия.

        Мнението на специалистите за прабългарските названия на 12-годишния цикъл е следното:


            1. Мишка – според всички специалисти през последното столетие прабългарското название е СОМОР.
            2. Вол – според всички специалисти през последното столетие прабългарското название е ШЕГОР.
            3. Тигър – според повечето специалисти през последното столетие прабългарското название на тази година остава неизвестно. Според Златарски то е вер (от записа верениалем за Аспарух), което той превежда като “вълк”, а не "тигър". 
            4. Заек – според всички специалисти през последното столетие прабългарското название е ДВАН (ш).
            5. Дракон – според Микола и Златарски прабългарското название не е засвидетелствано в “Именника”. Според Омелиан Притсак, към когото се присъединяват Йордан Вълчев, Моско Москов и Петър Добрев българското име е ВЕРЕНИ или кала.
             6. Змия – според всички специалисти през последното столетие прабългарското название е ДИЛОМ.
            7. Кон – предложени са названията ТЕКУ/таг, ИМЕНШЕГОР и морин. 
            8. Овца – според много специалисти през последното столетие прабългарското название е теку.
            9. Маймуна – според всички специалисти през последното столетие прабългарското название не е засвидетелствано.
            10. Петел (кокошка) – според повечето специалисти през последното столетие прабългарското название е ТОХ.
            11. Куче – според повечето специалисти през последното столетие прабългарското название е ЕТХ.
            12. Глиган (прасе) – според всички специалисти през последното столетие прабългарското название е ДОКС.

 

           За етническия произход на тези термини няма единно мнение. Господстващата доскоро хуно-тюркска доктрина изискваше да се търсят главно алтайски корени, изхождайки от презумпцията, че прабългарите са етнически тюрки. Въпреки привидния успех при някои термини (етх, шегор, докс, дилом), останаха термини с които тя не можа да се справи (верени, дван, именшегор-теку). Например, ВЕРЕНИ беше деформирано до ВЕР с цел да се получи БЬОР, което значи вълк по старотюркски. Въпреки това, прабългарския цикъл остана без вълк (тотемът на тюрките!) за голямо огорчение на любителите на тангрите, юртите и шаманите. Да не говорим за строгите тюркски фонетични закони, които почти никоя прабългарска дума не спазва. Например ШЕГОР, ДИЛОМ и ДВАН звучат в ухото на тюрка както грузинското Мрквтциашвили за българското. Всъщност, едва ли някога ще се излезе от тия дебри на сравнителната историческа лингвистика, където се привличат по доста свободен начин думи от десетки езици от четири-пет езикови семейства. Отделен проблем е дали тези думи са собствени или заети, как са се променили при заимстването и какво ново значение са придобили. Много от тези животински названия сигурно имат и нострадически произход. По начало да се търси вида на един древен език не по вида на неговите коренни думи, а по вида на календарни, военни, държавни и технически термини, които обикновено са от международен характер, е дълбоко погрешно.

        Всъщност, историческата фактология, накратко изложена по-горе, предлага едно напълно възможно решение. Най-вероятно прабългарите са имали развит календар (с дефиниран часовник - най-вероятно Слънцето, със задоволително точна годишна продължителност, подразделения, начало на годината и евентуално интеркалации) още преди краткия им контакт с тюрките през 552-603 г. в Северното Причерноморие (виж Фиг. 1). Най-вероятно календарът им е бил подобен на календара на Енох с начало в зимното слънцестоене, четири сезона по 91 дни и един извънсистемен ден и названия на месеците съгласно техните ирански числителни редни. Обаче проблемът с отброяването на годините при тях не е бил решен (той при кого ли е бил решен!) и по време на краткото тюркско подчинение те вероятно са заимствали китайския начин за броене на годините чрез групиране в 12-тични цикли със животински названия. Това е времето на масово разпространение на модния китайски циклов принцип на броене и по пътя на Тюркския каганат (който се простирал от Японско море до Крим) прабългарите усвоили една китайска новост. Понеже заимстването на новите термини е станало с посредничеството на тюрките, в календара на прабългарите попаднала група термини от тюркски, алтайски, угрофински и кой зае още какъв произход, даже и китайски, както ще видим. Част от термините били преведени на езика на прабългарите (примерно термините за дракон-верени, кон-теку, мишка-сомор), други са останали без промяна даже след отеглянето на неканените гости. Разбира се, старите ирански названия на месеците не са се променили, така че днес липсват известните ни благозвучни думи "биринджи", "дюртюнджю, докузюнджю" и т.н., но има "читем, твирем, вечем" с прекрасна източноиранска етимология (виж табл. 5). Липсват и най-известните тюркски календарни понятия "ай" - месец и "йъл" - година. 

 

 

 

Фиг. 1. Първи тюркски каганат (552 - 603).

 

 

        Тази хипотеза силно се подкрепя от структурата и данните на Именника на българските владетели. Фактически, подробни данни се представят само за владетелите от бат Органа насетне, когато е започнало цикличното броене на годините по китайски маниер. В предишния период годините не са строго броени и указаните периоди от 300 години за Авитохол и 150 години за Ирник са бегло информативни. Това не ни дава право да се съмняваме в коректността на съставителя, защото тя се доказва от точността на всички дати от втората, подробна част на Именника. В такъв случай предположението, че под Авитохол трябва да се разбира Атила е лишено не само от документална, но и хронологична основа. 

        От известните 9 годишни названия при прабългарите, всички до едно съвпадат по смисъл и поредност с тези при китайците. Нещо повече, те съвпадат и по време със съответните китайски години. Например, годината (814) на поемане на властта от Омор II (Омуртаг) - кон (таг) е година "кон" и при китайците. Годината (866), когато княз Борис покръства българите, етх (куче) е година "куче" и при китайците. Всичко това подкрепя хипотезата, че животинските названия на 12-годишния цикъл при прабългарите е заемка от китайците. Съществуват твърдения (Йордан Вълчев, Петър Добрев) за обратното, че китайците са взели тези названия от пра-прабългарите, живели в средата на бронзовия век. Всъщност, по това време предците на прабългарите са били в състава на най-ранните арийци - пастири, откъснали се от праиндо-европейската общност и устремили се бавно към топлия юг - бъдещата Согдиана, Балх и Бхарата (Индия). И те също едва ли са орали през февруари и едва ли са виждали маймуни и дракони, както древните китайци. 

         Названието за КОН в прабългарския календар би трябвало да е сигурен етнически белег. Малко вероятно е прабългарите да са си харесали чужд термин за него в своя календар, защото конят е основно животно при тях, а и те би трябвало да са го опитомили. Дали е така? 

 

а) Според Омелян Притсак, подкрепен от М. Москов, терминът за кон е ИМЕНШЕГОР. В подкрепа Ж. Войников конструира думата ИМЕН с угро-фински произход, предположително "кон", понеже титлата ИМНИК означава "началник на кавалерията - член на Съвета на шестимата велики боилади". На унгарски mén, марийски imnе, фински hevonen - кон.

б) Според Йордан Вълчев терминът е ТЕКУ - ТАГ. П. Добрев също приема, че названието е ТЕКУ, но после е сменено на ИМЕНШЕГОР от рода Уокил.

в) Най-старите български изследователи посочват МОРИН - (на монголски "кон"). Това предположение обаче е отхвърлено.

г) Проблемът е объркан допълнително с това, че много от специалистите възприемат термина ТЕКУ не като "кон", а като "овца, козел, овен, пръч". Някои го разглеждат като алтайски (Ив. Добрев), други (Ж. Войников) като източноирански (таджикски  takka, вахански  tugh, пущунски ttakah – планински козел, персийски takeh, tooshtar – пръч). Днес проблемът остава открит и не може да се реши единствено от средствата на сравнителната лингвистика. 

 

П. Добрев подкрепя тезата, че ТЕКУ - ТАГ означава "кон"  и с памирските думи TAY, TAYAK - кон и авестийско-санскритския корен TAK - препускам с кон.  Като допълнителна подпора на тази теза можем да добавим следните данни. Най-древното название на породата коне в Централна Азия е "таки" [Серж Мете. История на албанците. От илирите до независимостта на Косово. Изд. Рива. превод от френски - Нина Венова. 2007. с. 91]. Това вероятно е названието на коня при някои древни протоиндоевропейски народи от този район (афанасиевци- протоиндоиранци - предците на прабългарите), които за пръв път в човешката история са опитомили дивия кон (коня на Пржевалски). Според [Николай Николов. Именните (фразеологични) и съставните устойчиви словосъчетания в старобългарския език. В: Преславска книжовна школа, Т. 7. 232 – 254. Сборник доклади, изнесени на Международен симпозиум “Великопреславската култура ІХ-Х век”, проведен в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” на 11-12 октомври 2002 г.София. 2003.] старобългарската дума ò#ãàðü, ò#æàðü (тягар, тяжар) е означавала земеделец. Основата „тяг” на думата може да идва от „таг” – кон. От същата основа може да се изведе и думата „тяга” (впряг), сравни „конска тяга”, „волска тяга”. В келтските езици "таги" е кон (Ж. Войников - лично съобщение). Върху златен средновековен пръстен се чете надписът  "меченоша тагчи" с вероятния антропоним "тагчи" - такучий - коняр [Попконстантинов, Крон. 1994: 132]. От тук българското фамилно име "Такучев" може да се изведе от "такучий" - коняр. Йордан Вълчев твърди, че при българите "тагър, такър" означава "бърз кон" - наследство от календарното "таг" [Вълчев, Й. Българският календар. Изд. Слово. В Търново. 2005, с. 100]. Българската диалектна дума от Тракия и Македония "тайче" означава "малко мъжко конче, жребче" [Колю Севов. “Огнището". Роман. София. 1982. Диалектни думи от Източните Родопи; Захари Стоянов. Записки по българските въстания. Изд. Класика. София. 1996; Диалектни думи от село Бяло поле, Старозагорско]; международния израз "тъгъдък-тъгъдък" означава "препускам на кон". В заключение, ТЕКУ-ТАЙ-ТАГИ-ТАКИ-ТАГ-ТАЙЧЕ може да са варианти на основното название за кон в най-древния индо-европейски езиков пласт от епохата на опитомяване на коня. Изглежда разумно да се очаква, че тази дума е ирадиирала в много посоки и се е променила в названия на други домашни животни при по-сетнешните народи, заселили се в района на Централна и Средна Азия, което обяснява посоченото етимологично объркване.

Друг подобен прабългарски термин с прекрасна индоевропейска етимология е СОМОР - мишка. Старостин  възстановява протоиндоевропейската дума *smī- полска  мишка, изхождайки от старогръцкото smis, sminθos, латвийското smicęns – полска  мишка [IEE]. От тук виждаме, че СОМОР съдържа същата морфема СОМ - smī -полска мишка, а също така и известния индоевропейски словообразователен суфикс -ОР. Например: Аспар = аспа (кон) + ар (суфикс); родът Ермиар = Ерми (антропоним)+ ар. Интересно е, че СОМ и smī стоят твърде близко до древното китайско название за календарния термин "мишка". Много се спекулира с алтайското понятие "самур, самсар" - бялка, лалугер, пор и се уеднаквява с прабългарското СОМОР - мишка. Безспорно има фонетично подобие, но смисловата разлика е значителна. 

        Може да се спори дали ШЕГОР е прабългарски (индоевропейски) или алтайски термин. Названието за вол - ШЕГОР стои далеч от старотюркския календарен термин "од" - вол (табл. 4). Основата ШЕГ (ШЕГ + същия суфикс ОР) е обща с  древното китайско название chǒu за вол, заимствано в японски chū, корейски chuk и виетнамски sửu (табл. 2). В памирските езици ШЕГ е вол. В турски вол е öküz , бивол е camus, крава е inek. Много се спекулира с тюкското название за едър рогат добитък - sıĝır, което макар външно да наподобява ШЕГОР, но в действителност произлиза от названието за елен и по смисъл стои твърде далеч от него. 

 

Табл. 5. Названия и най-близка етимология на прабългарските календарни названия на месеците (по П. Добрев [ПД-ЕАКБ, /ПД-ДБЕ, Ж. Войников, Ив. Танев )

 

№ по ред

 

Прабългарско название и значение

Структура: Морфема + суфикс

Индо-ирански езици

В алтайските  езици

Угро-фински езици

1

Алем -главен, преден

Ал + ем

В  рушански  и  хуфски  awwal - начален, awwalin – пръв, alam, olamпърви, ōli - върховен, ягнобски  awal – начален, пръв,  санскритски  alam, таджикски, талишки  alejn -  първи. 

В  тюркските  езици  al, aldy – преден. 

 манси  al, хантски  elti, удмурски  vyliyn, лапландски  ālā, фински  ylā, естонски  ülal, мордвински  vel'ks, вепски  ülez, ulahan горен, висок, върховен. 

2

Тутом -втори

Тут + ом

памирското  δuw, δuwtan – две, втори. /ПД-ЦБД стр.93/ В  талишки  duu, средноперсийски  tuw, осетински  dyuua – две, dыkkаg – втори, в  дардски  zi, калашки  du, кховарски  ju, нуристански  dui, хинду-урду  do, пущунски  dwa – две, пущунски  duwwom - втори. В  ягнобски  juft – чифт.

чувашки  ik, в  останалите тюркски iki, äkki, в  монголски  qyor, xoyor, тунгусоманчжурски  zhör, juur, zhuwe – две. 

 

3

Читем -трети

Чит + ем

В  авестийски  и  санскритски  čitiā – три. В  пехлеви  se, sīdīgar – три, трети,  осетински  artæg, artægtæ – три, трети. В  талишки  čijĕm, хуфски  и  рушански  array, искашимски  rui, вахански  trui, шугнански  arran, сариколски  haroi, сангличи  trai, мунджански  sharai, йидга  shuroi – три ,  калашки  tre, tchi, кховарски  troi, нуристански  tere, хинду-урду  tin, дардски  tri, пущунски  dre -  три. В  тох./б/ trai, traiya – три, трети.

чувашки  vis, в  останалите  uch, üch, монголски  ghurban, тунгусоманчжурски  ilan, elan – три. 

В  унгарски  hàrom, вогулски  hurum, фински  kolme – три.

4

Твирем -четвърти

Твир + ем 

памирски  teur, искашимски  tsafur, вахански  tsabur, сариколски  tsavur, сариколски  tsavor, сангличи  safor, мунджански  tifar, cafir - четири пехлеви  cahār, cahārom – четири, четвърти. В  тох./б/ sātwer, stwer в  тох./а/ satwar, štwer – четири,  осетински  cыppаr, cыppæræm – четири, четвърти, санскритски  cavtarah, авестийски tujreā, персийски  čahar, кховарски  chror, калашки  chao, нуристански  shtewо.

старотюркски  tört  (възм. тохарска  заемка), чувашки  tawat, останалите  dört, в  монголски  dörben, durbon, тунгусоманчжурски  dügün, duin – четири. 

В  унгарски  nègy, вогулски  nyila, фински  nelya – четири.

5

Вечем -пети

Веч + ем

 талишки  wэžэ, widžem – пет,  пети, кховарски  poch, нуристански  push, хинду-урду pudu, пехлеви  panj пет. Осетински  fоndz, fændzæm – пет, пети. Сравнявайки  с  веч, вечем  виждаме  преминаването  “п”  във  “ф”  при  осетинците  и   в  при  прабългарите, както  и  сходен  начин  на  образуване  на  числителните  редни  с  наставка  - æм  и  - ем. 

старотюркски  bech, чувашки  pilek, в  останалите  bish, besh, монголски  tabun, tuban, taw, tawu, тунгусоманчжурски  tunga, sunzha - пет

унгарски  öt, вогулски  at, фински  viszi – пет.

6

Шехтем

Шехт + ем

Общоиндоиранско  šhas, средноперсийско  šettem, сариколски  хšei – шест, шести, пехлеви  shas, shashom – шест, шести. В  дардски  shuh, кховарски  chhoy, калашки  sho, нуристански  shu, хинду-уруд  che, пущунски  chpag – шест.  В  осетински  æхsæz, æхsæzæm – шест, шести. В  тох./ а/ sāk, тох./б/ skas - шест. 

увашки  ult, в   остналите  alt, alti,  монголски  dzorghaa, jirghoon, тунгусоманчжурски  ningun, nungu – шест.

В  унгарски  hat, вогулски  hòt, фински  kùszi – шест

7

Елем - седми (Ив. Танев)

Елу + ем 

Единствените езици в Стария свят, на които има подобно название за седем са дравидските, говорени в днешна южна Индия [(http://www.zompist.com/numbers.shtml Numbers from 1 to 10 in over 5000 languages)]: тамилски êlu, каннада eelu, малайски e:lulu), ирила elu и телугу êdu, означава “седем”. Това може да е свързано с факта, че пред-арийското население в района на планината Белур (Памир) и  народа, създал  цивилизацията Мохенджо-Даро са говорили протодравидски езици. 

 Според П. Добрев елем = десети. Според Ж. Войников: произходът на термина е  неизвестнен, етимологията  е  неизвестна; възможно  е  да  се  касае  за  вариант  в  изписването  на  алем.

8

Бехти  (бъдъм от детски броилски) - осми  (Ив. Танев)

Бехт + и

Бъд + ъм

     Като имаме пред вид естествения преход "Б -В -У" (пример Будим -Видин, Вокил - Уокил, vater - water), откриваме подобие между  "бехт-бъдъм" и думата за "осем" при европейските народи, наследници на келтите: каталонски vuit, фурлански vot, ломбардски vott, vòtt, оскански vhto, провансалски vuech, кимрийски wyth, уелски wyth, wit, гасконски ueit и френски huit. Келтите са родствени съседи на кимерите и скитите, които от своя страна са родствени с по-късното сармато-прабългарско население по Северното Причерноморие.

        Фразата "елем-белем"(предположително седми-осми) е често срещана в детски броилки с индо-ирански произход в България и Македония (ан1 - дан2 - тина3, сарака4 тина, сарака тики5-6, елем7-белим8 -буз9- карбуз10) , във названието "елбетица" и е закодирана в такта 7/8 на оригиналния български танц "ръченица".

       За "бъдъм" виж: инола1, двола2, трола3, чирика4, пака5, шака6, съдъм7, бъдъм8, геврек9, десет10.  (Древни религиозно-магически формули в детските броилки.)

-

-

12

Алтом

 

келтски  alt – заден, долен, тохарски  al – отдалечен.

тюркски alti - под, долу, долен

 

 

        Настоящата статия се опитва да изясни произхода на 12-тичната циклова система за отброяване на годините в прабългарския календар. Показано е, че произходът на тази циклова система за броене е древен Китай, като нейната роля, набор от названия и техния смисъл постепенно се е променял за да достигне завършена форма в китайския календар 2 века преди н.е. Към V-VII-ми след н.е. този китайски календар започва да се заимства в неговата цялост или частично от съседните на китайците народи. Най-вероятно прабългарите, в битността си на (вече) северокавказки народ с календар от типа на този на Енох, са възприели един елемент от китайския календар с посредничеството на Тюркския каганат. Това е 12-тичното циклово броене на годините с използване на животински названия, част от които имат прабългарски, други смесен характер. В заключение, не бива да се надценява етническия произход на календарните животински названия при прабългарите, за сметка на собствените месечни названия, защото те имат чужд, далечен и посреднически характер.