ПО ПЪТЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕТНОНИМ

 

Иван Танев Иванов

 

ПЪРВАТА СТОЛИЦА НА ДУНАВСКА БЪЛГАРИЯ  

 

  Страница за прабългарите. Език, произход, история и религия в статии, книги и музика.

http://protobulgarians.com

 

Архитектурен план подобен на този на град Балх е имал и град Плиска, първата столица на българското канство през периода 681 893 год. Град Плиска е основан през 681 год. от кан Еспор (Аспарух). Разположен е в средата на широко равно поле. През 893 894 цар Симеон премества столицата в Преслав. Град Плиска е имал три отбранителни пръстена, които са го защищавали от нападатели [Георгиев П. Големият езически храм в Плиска. Проблеми на прабългарската история и култура. С., 1989, с. 347; Рашев Р. Към топографията на Плиска и Преслав. Векове, 1990, кн. 5, с. 70]. Най-външният се е състоял от дълбок ров, вторият от дебел каменен зид и третият от стена, изградена от  тухли. Трите включени един в друг отбранителни пояса са оформяли Външен град, Вътрешен град и Дворцов център.

Външният град е във формата на триъгълник с площ от 23 км2. Във Външния град е живеело многобройно население, занимаващо се със занаятчийство и селско стопанство [Лишев, 1970, 27-31]. В него е издигната най-монументалната средновековна църква в България - Голямата базилика.

 Почти в средата на Външния град се намира вътрешната каменна стена, заграждаща Вътрешния град. Стената е била четириъгълна с 2.5 м широчина , 12 м височина и е изградена през IX-ти век. Състои се от  огромни квадри, което е отличителен начин на градеж при прабългарите. Във всеки ъгъл на стената е имало трапецовидни кули и на всяка от четирите стени е имало по две петоъгълни кули и порта. Главния вход е при източната порта.

Вътрешният град е с трапецовидна форма с площ от 500 дка. Тук някога е имало квартал с внушителни монументални сгради, където са били покоите на владетеля и приближените му. Най-важните от тези сгради са Големият дворец (Тронната палата) и т.н. Малък дворец. Големият дворец е найдобре запазената сграда от Вътрешния град.Тук е разположен тронът на канския съветник. Палатът е с  52 м дължина и 26.5 м ширина. Построен е по времето на кан Омуртаг, който e направил големи усилия, за да превърне Плиска в един от найголемите източноевропейски центрове. Малкият дворец, известен още като дворецът на кан Крум, е служел като резиденция на кана. Той се разпростира на територия от 568 м2 и се намира в централната част на каменната крепост. Чрез подземни входове обитателите му са могли да излизат и влизат незабелязано в града. Дворецът е разполагал с голямо водохранилище и модерни за времето си бани, а също с култови и стопански постройки. За разлика от Големия палат, Малкия палат е по изящен и богат. Изказани е мнение, че сградите в Плиска са имали архитектурния план на персийските дворци (Фиг. 14- цветно приложение).

Третата най-вътрешна защитна зона е заградена с тухлена стена и заобикаля т.н. цитадела, разположена във Вътрешния град.

Археологическите паметници показват, че Плиска е една от представителните средновековни столици в Европа. Плиска претърпява не само големи промени в конструкцията, но и някои подобрения, като отоплителна система, прозорци със стъкла. Изследователите на древната българска столица са отбелязват три етапа в нейното изграждане. Изключително мащабното строителство, разгърнато през втория етап се свързва с името на кан Омуртаг. Сред паметниците на неговото царуване са крепостните стени, Малкия дворец с жилищата за членовете на канското семейство, новите бани със сложна отоплителна инсталация, двата езически храма и изключително пищно декорираната Тронна палата. Третият строителен етап е оставил за историята раннохристиянски култови сгради с внушителни размери. Най-забележителният архитектурен паметник от това време е Голямата базилика във Външния град. Със своите 2920 м2 тя е била най-голямата християнска църква на Балканския полуостров. Огромната трикорабна базилика, дълга 100 м и широка 30 м е била оградена от голям манастир със сложна архитектура. Плиска е градът, в който българите са покръстени в християнската вяра. Тук през 886 година княз Борис I e приел учениците на създателите на глаголицата, великите християнски мисионери братята Кирил и Методий.

 

Фиг. 15. Прабългарски рунен знак-докурджум, често срещан по различни строителни елементи от епохата на Кубратова и Аспарухова България.

 

Архитектурният план на Плиска е подобен на този на град Балх, на град Хумар в Централен Кавказ и още на няколко други селища с български характер, а още и на много древни градове в Средна Азия. Този трипластов, концентричен план на строеж съвпада с един рунен знак, многократно засвидетелстван върху различни строителни материали от Плиска, Преслав, Саркел и Хумар (фиг. 15). Този рунен знак съвпада с линиите на една много известна в миналото игра с девет камъчета, която доби известност с името игра на дама. От тук археолозите наричат този знак игра на дама. В някои краища на България (Чирпан, Плевен), този знак и тази игра се наричат докурджум (на турски докузташ - девет камъка или докурджум, от докуз - девет с ротация з-р). Когато три камъчета на единия играч образуват една линия, казва се, че се е получила докурма (при турците - ючташ - три камъка, в Македония - трица). Пет камъчета, подредени в две успоредни линии са "страшно оръжие" в играта и тази фигура се нарича такърца или такънца (може би "стан, тъчене" на старобългарски от тъкати - удрям, тъча). 

Знакът "докурджум" от Фиг. 15 се среща върху много строителни елементи в българския град Саркел, също и в Плиска. Руските археолози го наричат "знак на древните строители" или "фараон". В същото време, той може би е бил и родов герб при древните българи. Предполага се, че както рунният знак-докурджум, така и застроителния план на ранните български градове отразяват някаква все още непозната космогонична представа на древните българи. Такива планове и такива представи не са характерни за номадските народи. Столицата Плиска се различава коренно от столицата на хуните в Панония, която е представлявала едно скупчване на шатри и коли.

 

 

Предишна глава на книгата                      Следваща глава на книгата          В началото на книгата

НА ГЛАВНАТА СТРАНИЦА