http://protobulgarians.com

Страница за прабългарите. Език, произход, история и религия в статии, книги и музика.


 

 «Тайната история на татарите» - Автор Александър Баяр  

/Оригинален език - руски. Българският превод и коментар са от д-р Живко Войников/

 

Забележка: Авторът на книгата, Александър Баяр, носи отговорност за всички данни, твърдения, заключения и мисли, съдържащи се в книгата. Коментарите към текста са дело на преводача, д-р Живко Войников, който, от своя страна, трябва да поеме тежестта за тяхното обосноваване.

 

Кратка анотация на книгата: Александър Баяр е един от малцината съвременни татарски автори, който излага оригинални възгледи върху ролята на иранските народи в историята на Централна Азия и възникването на тюрките в ранното Средновековие, близки до тези на съвременната наука. В опита си да обясни противоречивия характер на съвременните казански татари, той разглежда техните предшественици -волжските българи като иранци, приели езика на хуните в района на Северното Причерноморие през V-ти век, но запазили културата и европеидния си вид. В действителност, волжските българи са тюркизирани около 8 века по-късно. Но все пак и това е напредък в сравнение с традиционната за сънародниците му представа, че прабългарите са "древни тюрки" с европеиден вид, възникнали 3 хиляди години пр. н. е. в пространството от Карпатите до Монголия (!?!).

Съдържание:

Глава 1. Въведение.

А.  История и възникване на формите на производство в стопанството на степния евроазиатски регион.

Б.  Стопанство от «събирателен тип».

В.  Прогресът в епохата на неолита. Преход към произвеждащо стопанство.

Г.  Възникване и криза на степното стопанство.

Д.  Последната номадска империя.

Е.  Икономиката и световната търговия в епохата на Златната Орда.

Ж.  Заключение.

Глава 2. Произход на славяните.

А.  В търсене на Прародината.

Б.  Славяните през «огледалото» на езика.

В.  Субективизмът в историческата наука.

Г.  Родителите на славяните: балти («кавказци») и иранци.

Д.  Два свята – скотовъдци и ловци.

Е  Антропология на славяните.

Ж.  Преломните моменти в историята.

З.  Възникване на славяните.

Глава 3. Пратюрки и иранци.

А.  Прародината на тюркските народи.

Б.  Етническата карта на Централна Азия.

В.  Източен регион.

Г.  Централен регион.

Д.  Западен регион.

Глава 4. Иранци.

А.  Арияна Вейджа /Арияшаяна/ и ариите.

Б.  Туран и туранците.

В.  Експанзията на източноиранските номади.

Г.  Сармати.

Д.  Дахи. Партяни и алани.

Е.  Саки - тиграхауда (Тяншан). Асиани.

Ж.  Юечжите на запад.

З.  Антропологически облик на номадските източноирански племена.

Глава 5. Българите. Берсула и асите.

А.  Българите в Идел-Урал.

Б.  История на появата на българите.

В.  Разселение на българите.

Г.  Арабските войни.

Д.  В търсене на «обетованата земя».

Глава 6. Татарите.

А.  Особености на татарите.

Б.  Антропология на татарите.

В.  Татарите и техните съседи. Исторически връзки.

Г.  Татарите в Златната Орда.

Д.  Заключение.

Глава 7. Антропология в картинки.

 

© Александър Баяр
            Материалите за публикацият
а и за българския превод са предоставени от автора.

 

Адрес на руския текст: Уеб сайт „Татарская электронная библиотека”. Copyright © 2006 Основана 12 май 2006 г. Использованы материалы из открытых источников. Фонд развития татарского языка и культуры «Татарнамэ» Copyright © 2006 , http://kitap.net.ru/bayar.php