http://protobulgarians.com

Страница за прабългарите. Език, произход, история и религия в статии, книги и музика.

 

Средновековни градови и тврдини во Македониjа

.
Иван Микулчиќ (Скопjе, Македонска цивилизациjа, 1996)

 

Содржина —  Предговор на авторот
I. Вовед
II. Доцноантичко наследство


III. Словените во Македониjа
1. Инвазии во 6. век. Зона на населување на Словените. Склавини во 7.-8. век  

 2.  Обновување на византиската управа во Македониja 

 3. Бугарски освоjувања на Северна Македониjа. Границата кон Византиjа. Обнова на тврдините.

 4. Државата на Самуил: градови и крепости


IV. Обнова на византиската власт
       1. Историски осврт — 2. Стопанство
V. Настаните во 13. и 14. век. Градови
       1. Историски осврт — 2. Градови во Македониjа од 12. до 14. век
VI. Материjалните остатоци од средниот век
       1. Раносредновековни фортификации — 2. Доцносредновековни фортификации —
       3. Движен археолошки материjал (Б. Амулети)
— Фотографии
VII. Преглед на укрепени места од средниот век во Република Македониjа
        Табеларен преглед на укрепените места во Македониjа

Mittelalterliche Staedte and Burgen in der Republik Makedonien — Medieval Towns and Castles in the Republic of Macedonia — List of Illustrations — Photographies — Список на илустрации во текстот — Натписи под фотографиите — Користена литература