БЪЛГАРИТЕ СА С ДРЕВНО-ИРАНСКИ ПРОИЗХОД

 

(препечатено от http://www.bulgar-bg.com)

 http://www.bulgar-bg.com/news/index.php?option=com_content&task=view&id=643&Itemid=1

15 Oктомври 2007

 

Страница за прабългарите. Език, произход, история и религия в статии, книги и музика.

http://protobulgarians.com

 

    В град Казан, столица на руската република Татарстан, се състоя научна конференция, посветена на “Средновековна Рус, Волжка България и Северното Черноморие в контекста на източните руски връзки”.

Тази конференция промени съществуваваща векове в официалната руска историография теза за войнственото съжителство между Волжка България и Средновековна Русия. Утвърждава се тезата, че българите по антропологични белези и култура приличат на древните ираноезични народи, а не на тюркските. За първи път бе разисквана темата за взаимоотношенията между средновековна Русия и Волжка България. Тя отдавна интересува учените и обществеността, но за първи път бе използван всеобхващащ комплексен подход на изключително високо научно ниво. На базата на археологическите и историческите факти от последните години се доказва, че тези държавни образувания не са били врагове, а са поддържали много тесни политически и икономически връзки и то на приятелска основа. Тази теза бе лансирана в началото на форума от професор доктор Фаяз Хузин и около нея се обединиха водещите учени, които изнесоха доклади и участваха в дискусиите. За да се стигне до общия извод бяха анализирани по-интересните археологически разкопки на огромна територия от Самара до Северното Черноморие, декоративно-приложното и военно-инженерното изкуство, строителството, грънчарските произведения и предмети от метали, културното влияние.

Нюанс в конференцията внесе докладът на професора от Пензенския университет Генадий Белорибкин за “Културното взаимодействие между Волжка и Дунавска България”. Проучването му стъпва на съществувалия търговски път от Волжка България през Киев до Дунавска България и Константинопол. Главната теза в доклада и в последвалото обсъждане бе, че става дума за един народ, попаднал в различни исторически условия. В ранния си период 9-10 век, когато българите се настаняват край Волга и Дунав, те вече имат голям опит в градската култура. Едните приемат християнството, другите исляма, едните се влияят от Византия, другите от Близкия Изток. Но независимо от това Плиска и Преслав в Дунавска България и Болгар и Биляр във Волжка България показват връзка с българската традиция и са абсолютно идентични градове като структура, размер и строително мирозрение, подчертава професор Белорибкин.

Друга интересна теза на конференцията бе за произхода на древните българи. Силен отзвук и подкрепа получи докладът на единствения български представител, докторантката от Виенския университет Христиана Милчева, за връзката на българската култура с древноиранската. Водещите експерти са съгласни с изводите, че българите по антропологични белези са сходни с древните ираноезични народи, а не с тюркските. Българската култова архитектура и архитектурата на дворците е изпълнена според източната традиция. Моделът на древнобългарската религия има астрален характер, а терминологията на Вечния календар, донесен от българите на Балканите, съдържа източноиранска памирска специфика.
 

 

Християна Милчева и баща й - Васил Милчев. Християна Милчева е родена в Ловеч през 1978 г. Завършва Езиковата гимназия в града и продължава образованието си във Виенския технически университет, където защищава докторска дисертация на тема "Влиянието на централноазиатската архитектура и култура върху Европа и българите като преносители на тази архитектура и култура".

 

   На конференцията бе обсъждан и произходът на българите. Докторантката във Виенския университет Християна Милчева запозна водещите руски учени с последните тенденции в българската историография за връзките между българската и древно-иранската култура.Тя обобщи новите виждания за света на древните българи в контекста на материалната култура, държавната традиция, древната религия, българския древен календар, изкуството и езиковите особености.
        Изследователите определят антропологичния тип на древните българи като преобладаващо памирско-фергански. Българската култова и дворцова архитектура са строени по източна традиция, като се открояват някои специфични древно-ирански черти. В изобразителното изкуство на древните българи са използвани преимуществено древно-ирански изобразителни мотиви, поднесени с известна самобитна стилистика, напомняща сакските и сарматските образци.
        Бяха цитирани български учени за терминологията в цикличния календар, донесен от българите на Балканите, която е свързана с източно-иранската памирска специфика. "Днес все повече учени обръщат внимание на многочислените ирански изрази, запазили се в българския език (системата на родство, стопанската терминология, антропонимията и др.), както и на неговите граматически неславянски особености, оставащи без историческо обяснение", посочи докладчикът и изрази надежда, че "като наследници на древните българи заедно ще продължим търсенето на нашите "загубени кодове" и ще ги декодираме".
        Докладът бе приет много добре и получи подкрепа от водещи учени. Игор Кизласов (водещ познавач на тюркското руническо писмо) е съгласен с българското начало от Ферганската група. Според него древно-българските руни не са от тюркски произход и конкретно посочи надписите от Мурфатлар. Юрий Моргунов, който проучва от години Маяцкото селище, намекна за сходства на българската с осетинската писменост. БТА

 

Днес все повече учени обръщат внимание на многочислените ирански изрази, оцелели в съвременния български език, както и на граматическите неславянски особености, останали без историческо обяснение. В заключението на доклада си Християна Милчева казва: “Народ, оставил в световната история имена като Древна Велика България – която се появява в летописите още от 7 век като една от основните военни и политически центрове на картата на Евразия; град Велики Болгар - един от големите търговски центрове на Средновековието; Велики Преслав - градът, от който тръгна кириловата азбука,не може да има шаманско-чергарски навици. Българите вече са имали своите културни и държавни традиции,които са принуждавали враговете им да наричат този народ”велик”.

Руски учени като Игор Кизласов и Юрий Моргунов свързват българите в частност с Ферганската група. Те не приемат известните български рунически знаци да се определят като тюркски и по-скоро търсят сходства в Осетинската писменост и знаците от древноиранските култури.

Конференцията прие отправената покана следващият подобен научен форум да се организира в България. Бе обявено, че за първи път руски учени ще участват следващия месец в научна конференция на австрийските българисти във Виена. Тя ще бъде открита с фотоизложбата “По следите на Волжка България” в Дом Витгенщайн и научен доклад на професор Генадий Белорибкин за разкопките на последната българска крепост край град Пенза.

The Bulgarian origin was discussed in the conference in Kazan on the topic "Medieval Rus, Volga Bulgaria and the upper black sea region in the context of the russian east connections.

The doctor of Viena Univercitry Hristina Milcheva presented to the russian scientist the connections between the bulgarian and ancient-iranic culture. She summarized the new consept of the protobulgarians from the 21th century view. Espesially she pointed out our state-creating tradition, our ancient religion, the ancient bulgarian calendar, the bulgarian art and some language specifical features.
The antropologist say that the most common bulgarian sub-race type of the protobulgarians is Pamir-ferganian. The bulgarian sanctuaries and Forthress were build in eastern tradition, and specific Iranic elements can be found. In the art, the protobulgarians used mostly iranic method, and very close to the schytho-sarmatian ones.
Bulgarian scientist were quoted for the terminology in the Cyclic calendar, brought to the balkans by the bulgarians, which is connected with east-iranic pamirian specific features.
Today more and more scientist point out the thousands iranic idioms in today bulgarian language/the family system, agricultural terms, names of places etc/ and its gramatical non-slavic features, which are left with no historian exploanation until today, said one of the speakers, and he also showed hopa that we will continue the search of our "lost codes" and we will decode them.
The report was accepted with applaus from leading historians like Igor Kazlasov, who agrees bulgarians originate from Pamir mountain. He believes ancient bulgharians were not of turcic origin and he pointed out the Murtfatlar inscriptions. Iurii Morgunov who investigates for years the Maiacian settlement said there were similaritites in the bulgarian and ossetian runes.

http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,2825609,00.html